جست‌وجو در اسنپ‌فود

آبمیوه

آب هندوانه

۲۸۰ میلی لیتر
آب هندوانه
۷,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۲۸۰ میلی لیتر
آب آناناس
۱۲,۰۰۰ تومان

آب انار

۲۸۰ میلی لیتر
آب انار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۲۸۰ میلی لیتر
آب زرشک
۱۲,۰۰۰ تومان

آب ذغال اخته

۲۸۰ میلی لیتر
آب ذغال اخته
۱۲,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۲۸۰ میلی لیتر
آب آلبالو
۱۲,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

آب هندوانه و توت فرنگی

۲۸۰ میلی لیتر
آب هندوانه و توت فرنگی
۸,۰۰۰ تومان

آب هندوانه و آناناس

۲۸۰ میلی لیتر
آب هندوانه و آناناس
۱۲,۰۰۰ تومان

آب آناناس و پرتقال و انبه

۲۸۰ میلی لیتر
آب آناناس و پرتقال و انبه
۱۳,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی و آناناس

۲۸۰ میلی لیتر
آب توت فرنگی و آناناس
۱۲,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی و پرتقال

۲۸۰ میلی لیتر
آب توت فرنگی و پرتقال
۱۲,۰۰۰ تومان

آب انار و توت فرنگی

۲۸۰ میلی لیتر
آب انار و توت فرنگی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب انار و پرتقال

۲۸۰ میلی لیتر
آب انار و پرتقال
۱۲,۰۰۰ تومان

آب انار و سیب

۲۸۰ میلی لیتر
آب انار و سیب
۱۲,۰۰۰ تومان

آب انار و زرشک

۲۸۰ میلی لیتر
آب انار و زرشک
۱۲,۰۰۰ تومان

آب زرشک ذغال اخته

۲۸۰ میلی لیتر
آب زرشک ذغال اخته
۱۲,۰۰۰ تومان

آب آلبالو و پرتقال

۲۸۰ میلی لیتر
آب آلبالو و پرتقال
۱۲,۰۰۰ تومان

آب آلبالو و توت فرنگی

۲۸۰ میلی لیتر
آب آلبالو و توت فرنگی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب آلبالو و انار

۲۸۰ میلی لیتر
آب آلبالو و انار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب آلبالو و زرشک

۲۸۰ میلی لیتر
آب آلبالو و زرشک
۱۲,۰۰۰ تومان

آب تمشک و انار

۲۸۰ میلی لیتر
آب تمشک و انار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب تمشک و توت فرنگی

۲۸۰ میلی لیتر
آب تمشک و توت فرنگی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب تمشک و هندوانه

۲۸۰ میلی لیتر
آب تمشک و هندوانه
۱۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

آب هندوانه بستنی

۲۸۰ میلی لیتر
آب هندوانه بستنی
۸,۰۰۰ تومان

آب آناناس بستنی

۲۸۰ میلی لیتر
آب آناناس بستنی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب زرشک بستنی

۲۸۰ میلی لیتر
آب زرشک بستنی
۱۳,۰۰۰ تومان

ویتامینه

شیر هندوانه

۲۸۰ میلی لیتر
شیر هندوانه
۸,۰۰۰ تومان

شیر توت فرنگی

۲۸۰ میلی لیتر
شیر توت فرنگی
۱۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته خرما

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته خرما
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته توت فرنگی

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته توت فرنگی
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته هندوانه

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته هندوانه
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته طالبی

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته طالبی
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته پرتقال

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته پرتقال
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته آناناس

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته آناناس
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

۲۸۰ میلی لیتر
شیر پسته انبه
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر موز

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز
۶,۰۰۰ تومان

شیر موز خرما

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز خرما
۸,۰۰۰ تومان

شیر موز نارگیل

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز نارگیل
۸,۰۰۰ تومان

شیر موز بستنی

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز بستنی
۷,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه آناناس

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز انبه آناناس
۱۳,۰۰۰ تومان

شیر موز طالبی

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز طالبی
۸,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز انبه
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر موز آناناس

۲۸۰ میلی لیتر
شیر موز آناناس
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر خرما

۲۸۰ میلی لیتر
شیر خرما
۸,۰۰۰ تومان

معجون

۵۰۰ میلی لیتر
معجون
۱۷,۰۰۰ تومان