جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سر آشپز

ژامبون گوشت، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، مرغ، پنیر
پیتزا سر آشپز

متوسط

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

فیله مرغ، گوشت ران، ذرت، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا میکس

متوسط

۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ران، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

متوسط

۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

متوسط

۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

متوسط

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

متوسط

۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

فیله مرغ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ

متوسط

۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا قارچ

متوسط

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

سوسیس پپرونی، فلفل قرمز تند، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

گوجه، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ

کوکتل دودی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا سوسیس و قارچ

متوسط

۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کاری مرغ

فیله مرغ، فلفل تند، پنیر، سس مخصوص
پیتزا کاری مرغ

متوسط

۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

گوشت ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، سس تند
پیتزا مکزیکی

متوسط

۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا مرغ و قارچ، رست بیف و پپرونی و مخصوص در یک پیتزا، ۲ برش از هر کدام
پیتزا چهار فصل

پیتزا چهار فصل (خانواده)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مثلثی

پیتزا ممتاز (مثلثی)

ژامبون گوشت، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، مرغ، پنیر
پیتزا ممتاز (مثلثی)
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (مثلثی)

فیله مرغ، گوشت ران، ذرت، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا میکس (مثلثی)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (مثلثی)

گوشت ران، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (مثلثی)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (مثلثی)

ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخصوص (مثلثی)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (مثلثی)

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخلوط (مثلثی)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (مثلثی)

فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ (مثلثی)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (مثلثی)

فیله مرغ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ (مثلثی)
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ (مثلثی)

قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا قارچ (مثلثی)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (مثلثی)

ژامبون گوشت, گوشت ریش ریش شده , قارچ, فلفل دلمه ای,ذرت, پنیر, سس مخصوص
پیتزا یونانی (مثلثی)
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (مثلثی)

سوسیس پپرونی، فلفل قرمز تند، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (مثلثی)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (مثلثی)

گوجه، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (مثلثی)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ (مثلثی)

کوکتل دودی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا سوسیس و قارچ (مثلثی)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاری مرغ (مثلثی)

فیله مرغ، فلفل تند، پنیر، سس مخصوص
پیتزا کاری مرغ (مثلثی)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (مثلثی)

گوشت، ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، سس تند
پیتزا مکزیکی (مثلثی)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (مثلثی)

گوجه، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا (مثلثی)
۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

سوپر برگر

فیله گریل، همبرگر مخصوص، ژامبون، قارچ، پنیر
سوپر برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر مخصوص، قارچ
قارچ برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر مخصوص، پنیر گودا
چیز برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

همبرگر مخصوص، پنیر گودا
دوبل چیز برگر
۴۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

همبرگر مخصوص دوبل
دوبل برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر مخصوص، پنیر گودا، قارچ
رویال برگر
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص مثلثی

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص مثلثی
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

با قارچ و پنیر

۳۶,۰۰۰ تومان

با قارچ

۳۴,۰۰۰ تومان

ساده

۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

فیله باریکه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ گریل
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ

ساده

۲۹,۰۰۰ تومان

با پنیر

۳۱,۰۰۰ تومان

با پنیر و قارچ

۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۳۱,۰۰۰ تومان

سوخاری

سوخاری اسپایسی (سه تکه)

سوخاری اسپایسی (سه تکه)
۴۷,۰۰۰ تومان

سوخاری اسپایسی (چهار تکه)

سوخاری اسپایسی (چهار تکه)
۵۷,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

فیله سوخاری (سه تکه)
۴۷,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

فیله سوخاری (چهار تکه)
۵۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۲۲,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

سبد سوخاری
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک
۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان