نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم، درجه یک
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

خیار گلخانه ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

موز اکوادور

± ۵۰ گرم
موز اکوادور

۱ کیلوگرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم، درجه یک
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم اول فصل سبز رنگ
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

میوه

پرتقال ناول جنوب یک کیلو

پرتقال تازه جنوب تازه شیرین
پرتقال ناول جنوب یک کیلو
۳۶,۰۰۰ تومان

نار گیل یک عدد

نار گیل یک عدد
۳۵,۰۰۰ تومان

نارگیل پاک شده

۱عدد کامل پاک شده اماده بدون پوست
نارگیل پاک شده
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد ریز یک کیلو

سیب زرد ریز یک کیلو
۱۸,۰۰۰ تومان

کیوی توسرخ یک کیلو

یک بسته
کیوی توسرخ یک کیلو
۷۵,۰۰۰ تومان

کیوی توسرخ ۵۰۰گرم

یک بسته
کیوی توسرخ 500گرم
۳۷,۵۰۰ تومان

خربزه گرمسار ۱.۵تا۲.۵

خربزه گرمسار 1.5تا2.5
۵۵,۰۰۰ تومان

ازگیل دماوند یک کیلو

ازگیل دماوند یک کیلو
۶۵,۰۰۰ تومان

ازگیل دماوند ۵۰۰ گرم

ازگیل دماوند 500 گرم
۳۲,۵۰۰ تومان

نارنگی ساری یک کیلو

نارنگی ساری یک کیلو
۲۸,۰۰۰ تومان

نارنگی ساری ۵۰۰گرم

نارنگی ساری 500گرم
۱۴,۰۰۰ تومان

نارنگی ابدار شمال

یک کیلو
نارنگی ابدار شمال
۲۸,۰۰۰ تومان

نارنگی ابدار شمال

۵۰۰گرم
نارنگی ابدار شمال
۱۱,۵۰۰ تومان

موز اکوادور

± ۵۰ گرم
موز اکوادور

۱ کیلوگرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

حبه انگور

مخلوط انگورها
حبه انگور

۱ کیلوگرم

۵,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

انگور بیدانه سفید

± ۵۰ گرم
انگور بیدانه سفید

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

انگور قرمز بی دانه

± ۵۰ گرم
انگور قرمز بی دانه

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

حبه انگور بیدانه

± ۵۰ گرم
حبه انگور بیدانه

۱ کیلوگرم

۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درجه دو

± ۵۰ گرم
سیب قرمز درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد درجه دو

± ۵۰ گرم
سیب زرد درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب آبگيری

± ۵۰ گرم سیب ریز میباشد
سیب آبگيری

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم، درجه یک
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم، درجه یک
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب قرمز آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد ابگیری

± ۵۰ گرم
سیب زرد ابگیری

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سیب سبز خارجی

± ۵۰ گرم
سیب سبز خارجی

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب سبز دماوند

± ۵۰ گرم
سیب سبز دماوند

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

گلابی سبز

± ۵۰ گرم
گلابی سبز

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

گلابی اصفهان

± ۵۰ گرم
گلابی اصفهان

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

گلابی خارجی

± ۵۰ گرم
گلابی خارجی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال شیرین تازه جنوب
پرتقال ناول جنوب

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگيری

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگيری

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه دو

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگيری جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگيری جنوب

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پرتقال بیروتی

± ۵۰ گرم
پرتقال بیروتی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال شهسوار

± ۵۰ گرم، مخصوص آبگیری
پرتقال شهسوار

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

نارنگی یافا

± ۵۰ گرم
نارنگی یافا

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم اول فصل سبز رنگ
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

± ۵۰ گرم
کیوی تو سرخ

۸۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

كيوی

± ۵۰ گرم
كيوی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

انار یزدی

± ۵۰ گرم، قرمز شیرین
انار یزدی

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

انار آبگيری

± ۵۰ گرم
انار آبگيری

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

انار شیراز

± ۵۰ گرم
انار شیراز

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

توت فرنگی رسمی

± ۵۰ گرم، بوته ای رسمی با طعم عالی
توت فرنگی رسمی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

± ۵۰ گرم
توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۸۰,۰۰۰ تومان

آلو جنگلی

± ۵۰ گرم
آلو جنگلی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

آلوچه محلی

ملس با طعم عالی
آلوچه محلی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

زالزالک

± ۵۰ گرم
زالزالک

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

به اصفهان

± ۵۰ گرم
به اصفهان

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

انجیر سیاه

± ۵۰ گرم
انجیر سیاه

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آناناس

± ۵۰ گرم
آناناس

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آناناس پوست کنده

± ۵۰ گرم، یک اناناس پوست کنده حلقه حلقه شده با بسته بندی بهداشتی
آناناس پوست کنده

یک بسته

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ازگیل کن

± ۵۰ گرم
ازگیل کن

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

خربزه

± ۵۰ گرم
خربزه

۳.۵ تا ۴.۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خربزه گرمسار

± ۵۰ گرم
خربزه گرمسار

۳ تا ۴ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲ تا ۳ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

هندوانه

± ۵۰ گرم
هندوانه

۸.۵ تا ۹.۵ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۷.۵ تا ۸.۵ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۶.۵ تا ۷.۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵.۵ تا ۶.۵ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۴.۵ تا ۵.۵ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

میوه اقتصادی

انار اقتصادی

± ۵۰ گرم
انار اقتصادی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه اقتصادی

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

انگور اقتصادی

± ۵۰ گرم
انگور اقتصادی

۱ کیلوگرم

۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز اقتصادی

± ۵۰ گرم
سیب قرمز اقتصادی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد اقتصادی

± ۵۰ گرم
سیب زرد اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال اقتصادی

± ۵۰ گرم
پرتقال اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

خربزه اقتصادی

± ۵۰ گرم
خربزه اقتصادی

۱ تا ۳ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

میوه خاص

آواکادو

یک عدد اواکادو وزن بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم میباشد
آواکادو

یک عدد (۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

اواکادو ترکیه

اواکادو ترکیه

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات

گوجه فرنگی معمولی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی معمولی

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

گوجه گلخانه ای

± ۵۰ گرم
گوجه گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

± ۵۰ گرم
گوجه گیلاسی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

گوجه زیتونی باز

± ۵۰ گرم
گوجه زیتونی باز

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

خیار اصفهانی

± ۵۰ گرم
خیار اصفهانی

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

خیار ریز خیارشوری

± ۵۰ گرم
خیار ریز خیارشوری

۱ کیلوگرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی پشندی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی پشندی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ریز

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ریز

۱ کیلوگرم

۸,۶۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ترشی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ترشی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم، تازه
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

پیاز زرد ریز

± ۵۰ گرم
 پیاز زرد ریز

۱ کیلوگرم

۷,۵۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۲۵۰ تومان

پیاز قرمز ریز

± ۵۰ گرم
 پیاز قرمز ریز

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

پیاز ترشی قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز ترشی قرمز

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

± ۵۰ گرم
سیر خشک همدان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لیموترش لایم کوات

± ۵۰ گرم
لیموترش لایم کوات

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لیموترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیموترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لیموترش برزیلی

± ۵۰ گرم
لیموترش برزیلی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لیموترش سنگی سبز

± ۵۰ گرم
لیموترش سنگی سبز

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لیموترش بدون هسته

± ۵۰ گرم
لیموترش بدون هسته

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

بادمجان اورگانیک

± ۵۰ گرم
بادمجان اورگانیک

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

بادمجان معمولی

± ۵۰ گرم
بادمجان معمولی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

هویج زردک

± ۵۰ گرم
هویج زردک

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

فلفل ریز کاپی

± ۵۰ گرم
فلفل ریز کاپی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین پاپریکا

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین پاپریکا

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

فلفل گلخانه شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل گلخانه شیرین

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فلفل تند

± ۵۰ گرم
فلفل تند

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱,۲۵۰ تومان

فلفل ریز شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل ریز شیرین

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۳۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

لبو تازه

± ۵۰ گرم
لبو تازه

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی (بلال)

± ۵۰ گرم وزن بین ۱ تا ۱.۲۰۰
ذرت مکزیکی (بلال)

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

یک عدد (۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم)

۱۵,۰۰۰ تومان

بلال شیرین

± ۵۰ گرم وزن بین ۱ تا ۱,۲۰۰
بلال شیرین

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

قارچ فله ای

± ۵۰ گرم
قارچ فله ای

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم
قارچ

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۱.۵ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲ تا ۳ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

گوجه اقتصادی

± ۵۰ گرم، برای املت و رب
گوجه اقتصادی

۱ کیلوگرم

۵,۰۰۰ تومان

خیار اقتصادی

± ۵۰ گرم
خیار اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

سبزی پلو پاک نشده یک کیلو

سبزی پلو پاک نشده یک کیلو
۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو پاک نشده یک کیلو

سبزی کوکو پاک نشده یک کیلو
۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه پاک نشده یک کیلو

سبزی دلمه پاک نشده یک کیلو
۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی اش پاک نشده یک کیلو

یک بسته
سبزی اش پاک نشده یک کیلو
۲۰,۰۰۰ تومان

سیر تازه با برگ سبزی ۵۰۰گرم

سیر تازه همراه با برگ سبزی تازه
سیر تازه با برگ سبزی 500گرم
۱۲,۵۰۰ تومان

سیر تازه بابرگ سبزی یک کیلو

سیر تازه همراه برگ سبزی تازه
سیر تازه بابرگ سبزی یک کیلو
۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن پاک شده شبره

سبزی خوردن درجه یک شمال با طعم عالی ۲۰۰تا ۲۵۰ گرم پاک شده
سبزی خوردن پاک شده شبره
۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو معمولی

± ۵۰ گرم
کاهو معمولی

۵۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کاهو گرد

± ۵۰ گرم
کاهو گرد

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

± ۵۰ گرم
کاهو فرانسوی

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۱ تا ۲ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کلم سنگ (قمری)

± ۵۰ گرم
کلم سنگ (قمری)

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

تره فرنگی

± ۵۰ گرم
تره فرنگی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

بی بی اسفناج

± ۵۰ گرم
بی بی اسفناج

یک بسته

۲۴,۵۰۰ تومان

سبزی آش

± ۵۰ گرم
سبزی آش

۸۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلویی

± ۵۰ گرم
سبزی پلویی

۸۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو

۸۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی سوپ

± ۵۰ گرم
سبزی سوپ

۸۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

جوانه ماش

± ۵۰ گرم
جوانه ماش

۴۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی جعفری

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی شوید

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی شوید

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی گشنیز

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی ریحان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی شاهی

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی شاهی

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی تره

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی تره

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی نعناء

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی نعناء

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی ترخون

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی ترخون

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سبزی مرزه

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی مرزه

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی تربچه

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی تربچه

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی پیازچه

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی پیازچه

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

سبزی شنبلیله

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
سبزی شنبلیله

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

اسفناج

± ۵۰ گرم، سبزی فله ای
اسفناج

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

ریحان پاک شده

ریحان پاک شده

۱۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

جعفری پاک شده

جعفری پاک شده

۱۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی شوید پاک شده

سبزی شوید پاک شده

۱۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

اسفناج پاک شده

اسفناج پاک شده

۱۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز پاک شده

سبزی گشنیز پاک شده

۱۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه خرد شده

یک بسته (۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم)

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی جعفری خرد شده

۸۰۰ تا ۸۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی شوید خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی شوید خرد شده

یک بسته (۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم)

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی اسفناج

± ۵۰ گرم
سبزی اسفناج

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

± ۵۰ گرم
سبزی خوردن

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن پاک شده

سبزی خوردن پاک شده

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پیازچه پاک شده

پیازچه پاک شده

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی دلمه خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

ترب سياه

± ۵۰ گرم
ترب سياه

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

محصولات خانگی

آلو بخارا ۵۰۰گرم

۵۰۰گرم آلو بخارا محلی درجه۱
آلو بخارا 500گرم
۸۰,۰۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی

پیاز داغ نگینی

۵۰۰ گرم

ناموجود

پیاز داغ خلالی

وزن بین ۴۰۰ تا ۵۰۰گرم میباشد
پیاز داغ خلالی

۴۰۰ گرم

ناموجود

پیاز داغ خانگی

پیاز داغ خانگی

۵۰۰ گرم

ناموجود

۲۲۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سیر داغ

سیر داغ

۲۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کرفس سرخ شده

درجه یک
کرفس سرخ شده

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

نعناء و جعفری سرخ شده

یک بسته
نعناء و جعفری سرخ شده

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده

درجه یک
سبزی قورمه سرخ شده

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

۳۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

بادمجان سرخ شده

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

بادمجان کبابی

بادمجان کبابی

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلویی

سبزی پلویی

یک بسته (۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم)

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی کوکویی

سبزی کوکویی

یک بسته (۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم)

۲۲,۰۰۰ تومان

باقالی پخته

وزن بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ میباشد
باقالی پخته

۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

لبو پخته شده

وزن بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم میباشد
لبو پخته شده

۸۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نعنا و جعفری سرخ شده

نعنا و جعفری سرخ شده

۳۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نعنا خشک

نعنا خشک

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

شوید خشک

شوید خشک

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

لوبیا خرد شده

لوبیا خرد شده

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آبلیمو ترش طبیعی

آبلیمو ترش طبیعی

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب لیموترش

آب لیموترش

۱.۵ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آبغوره

آبغوره

۱.۵ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

سرکه سیب طبیعی

سرکه سیب طبیعی

۱ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

سرکه انگور

سرکه انگور

۱ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

رب انار خانگی

رب انار خانگی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

رب انار

رب انار

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه ربی

گوجه ربی

۱ کیلوگرم

۵,۰۰۰ تومان

رب گوجه خانگی

درجه یک
رب گوجه خانگی

۲ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

آب آلبالو

آب آلبالو

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

خرما صادراتی

خرما صادراتی

۱ تا ۱.۲ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

خرما عسلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

خرما کبکاب

۱ تا ۱.۲ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

خرما دشتی

خرما دشتی

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو

± ۵۰ گرم
مغز گردو

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو درجه یک

مغز گردو درجه یک

۱۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
گردو پوست کاغذی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گردو با پوست

± ۵۰ گرم
گردو با پوست

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کشمش تاکستان

± ۵۰ گرم
کشمش تاکستان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه سفید آفتابگردان

± ۵۰ گرم
تخمه سفید آفتابگردان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

تخمه سیاه آفتابگردان

± ۵۰ گرم
تخمه سیاه آفتابگردان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی محلی

± ۵۰ گرم
آلو خورشتی محلی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سنجد

± ۵۰ گرم
سنجد

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

لواشک شکلاتی

± ۵۰ گرم
لواشک شکلاتی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون

± ۵۰ گرم
زیتون

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی شور

± ۵۰ گرم
ترشی شور

۲.۵ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

ترسی مخلوط

± ۵۰ گرم
ترسی مخلوط

۲.۵ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

± ۵۰ گرم
ترشی مخلوط

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

خیارشور خانگی

± ۵۰ گرم
خیارشور خانگی

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

خیارشور

± ۵۰ گرم
خیارشور

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

غوره شيشه اي

 غوره شيشه اي

یک شیشه

۵۰,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل بدون موم

عسل نیر اردبیل درجه یک
عسل بدون موم

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل با موم

عسل نیر اردبیل درجه یک
عسل با موم

۱.۵ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل سبلان با موم

عسل سبلان با موم

۱.۵ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل سبلان (مایع)

عسل سبلان (مایع)

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

روغن های طبیعی و شیره

شیره انگور

شیره انگور محلی ملایر
شیره انگور

۱ لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان