نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویج

خنک، تازه و طبیعی
آب هویج

یک و نیم لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

خنک، تازه و طبیعی
آب پرتقال

یک و نیم لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

خنک، تازه و طبیعی
آب سیب

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

آب انار

خنک، تازه و طبیعی
آب انار

یک و نیم لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

خنک، تازه و طبیعی
آب انبه

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آب آناناس

خنک، تازه و طبیعی
آب آناناس

نیم لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۲۶,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

یک کیلو بستنی سنتی
بستنی سنتی

یک کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

خنک، تازه و طبیعی
آب طالبی

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

آب کرفس

خنک، تازه و طبیعی
آب کرفس

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

شیر پسته

میکس شیر، پسته
شیر پسته

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

خنک، تازه و طبیعی
آب هندوانه

یک و نیم لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

فالوده

یک کیلو فالوده
فالوده

یک کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک

خنک، تازه و طبیعی
آب زرشک

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

خنک، تازه و طبیعی
آب آلبالو

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آبمیوه مخصوص

آبمیوه مخصوص فصل، (موز، انبه، آناناس، بستنی توت فرنگی)
آبمیوه مخصوص

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

شیر خرما

میکس شیر و خرما، خنک، تازه و طبیعی
شیر خرما

نیم لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

خنک، تازه و طبیعی
آب انبه

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آب آناناس

خنک، تازه و طبیعی
آب آناناس

نیم لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۲۶,۰۰۰ تومان

آب طالبی

خنک، تازه و طبیعی
آب طالبی

نیم لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

خنک، تازه و طبیعی
آب هندوانه

نیم لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

خنک، تازه و طبیعی
آب توت فرنگی

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

خنک، تازه و طبیعی
آب شاتوت

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

خنک، تازه و طبیعی
آب آلبالو

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آب زرشک

خنک، تازه و طبیعی
آب زرشک

نیم لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

خنک، تازه و طبیعی
آب پرتقال

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب نارنگی

خنک، تازه و طبیعی
آب نارنگی

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

خنک، تازه و طبیعی
آب زغال اخته

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آب سیب

خنک، تازه و طبیعی
آب سیب

نیم لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

آب انار

خنک، تازه و طبیعی
آب انار

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب هویج

خنک، تازه و طبیعی
آب هویج

نیم لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

خنک، تازه و طبیعی
آب کرفس

نیم لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

کوکونات

کوکونات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال

اسپشیال توت

میکس بستنی وانیلی و توت
اسپشیال توت

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

اسپشیال شاتوت

میکس بستنی وانیلی و شاتوت
اسپشیال شاتوت

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

اسپشیال انبه

میکس بستنی وانیلی و انبه
اسپشیال انبه

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

چهار میوه

میکس آب پرتقال، انبه، آناناس و شاتوت، خنک، تازه و طبیعی
چهار میوه

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

پرتقال انبه آناناس

میکس آب پرتقال، انبه و آناناس، خنک، تازه و طبیعی
پرتقال انبه آناناس

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

پرتقال انار

میکس آب پرتقال و انار، خنک، تازه و طبیعی
پرتقال انار

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

موز انبه

میکس آب انبه و موز، خنک، تازه و طبیعی
موز انبه

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

موز آناناس

میکس آب آناناس و موز، خنک، تازه و طبیعی
موز آناناس

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

موز توت فرنگی

میکس آب توت فرنگی و موز، خنک، تازه و طبیعی
موز توت فرنگی

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

موز انبه آناناس

میکس آب انبه، آناناس و موز، خنک، تازه و طبیعی
موز انبه آناناس

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

کرفس لیمو

میکس آب لیمو و کرفس، خنک، تازه و طبیعی
کرفس لیمو

نیم لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب کرفس

میکس آب سیب و کرفس، خنک، تازه و طبیعی
سیب کرفس

نیم لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب هویج

میکس آب سیب و هویج، خنک، تازه و طبیعی
سیب هویج

نیم لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

پرتقال آناناس

میکس آب پرتقال و آناناس، خنک، تازه و طبیعی
 پرتقال آناناس

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

پرتقال انبه

میکس آب پرتقال و انبه، خنک، تازه و طبیعی
پرتقال انبه

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

پرتقال توت فرنگی

میکس آب پرتقال و توت فرنگی، خنک، تازه و طبیعی
پرتقال توت فرنگی

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

سه میوه

میکس آب پرتقال، توت فرنگی، لیموترش، خنک، تازه و طبیعی
سه میوه

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

سیب انبه آناناس

میکس آب سیب، انبه و آناناس، خنک، تازه و طبیعی
سیب انبه آناناس

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

انبه توت فرنگی

میکس آب انبه و توت فرنگی، خنک، تازه و طبیعی
انبه توت فرنگی

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

انبه شاتوت

میکس آب انبه و شاتوت، خنک، تازه و طبیعی
انبه شاتوت

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

انبه آناناس

میکس آب انبه و آناناس، خنک، تازه و طبیعی
انبه آناناس

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

آناناس توت

میکس آب آناناس و توت، خنک، تازه و طبیعی
آناناس توت

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

زرشک آلبالو

میکس آب آلبالو و زرشک، خنک، تازه و طبیعی
زرشک آلبالو

نیم لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

زرشک زغال اخته

میکس آب زرشک و زغال اخته، خنک، تازه و طبیعی
زرشک زغال اخته

نیم لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۸۴,۰۰۰ تومان

زرشک انار

میکس آب زرشک و انار، خنک، تازه و طبیعی
زرشک انار

نیم لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

انار زغال اخته

میکس آب انار و زغال اخته، خنک، تازه و طبیعی
انار زغال اخته

نیم لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

موهیتو

میکس اب، لیمو ترش و نعنا، خنک، تازه و طبیعی
موهیتو

نیم لیتر

ناموجود

یک و نیم لیتر

ناموجود

کوکتل ترش

میکس آب زرشک، آلبالو و انار، خنک، تازه و طبیعی
کوکتل ترش

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

کوکتل ملس

میکس آب آلبالو، شاتوت و توت فرنگی، خنک، تازه و طبیعی
کوکتل ملس

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

زغال اخته آلبالو

میکس آب ذغال اخته و آلبالو، خنک، تازه و طبیعی
زغال اخته آلبالو

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

شیک

شیک نوتلا

بستنی وانیل، نوتلا
شیک نوتلا

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

شیک شکلات

بستنی شکلات، شکلات
شیک شکلات

نیم لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

شیک اورئو

بستنی وانیل، بیسکوییت اوریو
شیک اورئو

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

شیک وانیل

بستنی وانیل، پودر وانیل
شیک وانیل

نیم لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیک کیت کت

بستنی شکلاتی، شکلات کیت کت
شیک کیت کت

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

شیک بادام زمینی

بستنی وانیل، کره بادام زمینی
شیک بادام زمینی

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

شیر پسته

شیر پسته

میکس شیر، پسته
شیر پسته

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

میکس شیر، پسته، انبه
شیر پسته انبه

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته شاتوت

میکس شیر، پسته، شاتوت
شیر پسته شاتوت

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته توت فرنگی

میکس شیر، پسته، توت فرنگی
شیر پسته توت فرنگی

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته طالبی

میکس شیر، پسته، طالبی
شیر پسته طالبی

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته نوتلا

میکس شیر، پسته، نوتلا
شیر پسته نوتلا

نیم لیتر

۴۳,۰۰۰ تومان

شیر موز

شیر موز توت فرنگی

میکس شیر، موز، توت فرنگی
شیر موز توت فرنگی

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

میکس شیر، موز، انبه
شیر موز انبه

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

شیر موز شاتوت

میکس شیر، موز، شاتوت
شیر موز شاتوت

نیم لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی

۰.۵ کیلو بستنی سنتی
بستنی سنتی

نیم کیلو

۳۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (یک نفره)

بستنی سنتی (یک نفره)
بستنی سنتی (یک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

فالوده

۰.۵ کیلو فالوده
فالوده

نیم کیلو

۲۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

معجون مخصوص

بستنی معجون میکس شده، مغزیجات
معجون مخصوص

نیم لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان