جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آجیل فروشی های تهران

اجیل، شیرینی و خشکبار می خوش

پر‌طرفدارها

شیرینی زبان

شیرینی زبان

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۴۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۹۴,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۶۱,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۳۷,۰۰۰ تومان

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۷۳,۷۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز

پسته، بادام درختی، بادام هندی، فندق
آجیل چهار مغز

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۶۵,۳۰۰ تومان

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین

آجیل شیرین

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۹۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی

بادام هندی

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۶۱,۵۰۰ تومان

شاهدانه

شاهدانه

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۴۶,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی

تخمه محبوبی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۴۶,۹۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی پا درازی

شیرینی پا درازی

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

شیرینی آلمانی

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

شیرینی زبان

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

شیرینی نخودچی

یک بسته (۴۵۰ گرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

آجیل

آجیل شب یلدا

<br>
آجیل شب یلدا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تخمه جابانی

تخمه جابانی

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۲۴,۵۰۰ تومان

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

سویا آجیلی

سویا آجیلی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

سویا

سویا

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۱۴,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز

پسته، بادام درختی، بادام هندی، فندق
آجیل چهار مغز

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۶۵,۳۰۰ تومان

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین

آجیل شیرین

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۹۴,۰۰۰ تومان

آلو سانتریزه

آلو سانتریزه

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۲۷,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۲۷,۵۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی

تخمه کدو مشهدی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۵,۵۰۰ تومان

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۴۶,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

بادام درختی اعلا

بادام درختی اعلا

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی

بادام هندی

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۶۱,۵۰۰ تومان

خشکبار

انجیر خشک

انجیر خشک

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۳۳,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۶۱,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۳۷,۰۰۰ تومان

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۷۳,۷۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۹۴,۰۰۰ تومان

مویز بی هسته

مویز بی هسته

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۲۹,۰۰۰ تومان

مویز ایرانی

مویز ایرانی

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۴۱,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۱۵,۵۰۰ تومان

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۳۲,۵۰۰ تومان

تساج

تساج

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۴۳,۰۰۰ تومان

شاهدانه

شاهدانه

یک بسته (۱۳۰ گرم)

۱۹,۰۰۰ تومان

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه

آلو طرقبه

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۸۵,۹۰۰ تومان

میوه خشک مخلوط

کیوی، توت فرنگی، پرتقال، آلو شابلون، سیب، خرمالو، موز
میوه خشک مخلوط

یک بسته (۲۳۰ گرم)

۶۱,۰۰۰ تومان

آلو برقانی

آلو برقانی

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۴۱,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۵۳,۷۰۰ تومان

زردآلو آفتابی

زردآلو آفتابی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۵۲,۹۰۰ تومان

بادام درختی

بادام درختی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۹۴,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

یک بسته (۳۸۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

غنچه گل محمدی

غنچه گل محمدی

یک بسته (۱۸۰ گرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی

تخمه محبوبی

یک بسته (۳۳۰ گرم)

۴۶,۹۰۰ تومان

زرشک

زرشک

یک بسته (۲۸۰ گرم)

۲۹,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۳۹,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

زعفران می خوش

زعفران می خوش

یک بسته (۱ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران کادویی
زعفران

یک بسته (۱ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان