جست‌وجو در اسنپ‌فود

آجیل خام

پسته اکبری خام دستچین

پسته اکبری
پسته اکبری خام دستچین

۱ کیلوگرم

۶۸۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۷۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴۳,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

نخودچی، شاهدانه، گندمک، عدس برشته، مغز کازو
آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۳۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۳۲,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۳۱,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام دستچین

پسته اکبری خام دستچین

۱ کیلوگرم

۶۸۶,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام اعلاء

پسته احمد آقایی خام اعلاء

۲۵۰ گرم

۱۴۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۷۵,۰۰۰ تومان

پسته فندوقی خام

پسته فندوقی خام

۲۵۰ گرم

۱۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۱۴,۰۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی خام

بادام پوست کاغذی خام

۲۵۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

کازو با پوست خام

کازو با پوست خام

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل شور

آجیل چهار مغز شور

پسته با پوست شور، بادام هندی، بادام درختی، فندوق
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۳,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۳۲,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۳۱,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور اعلا

پسته اکبری شور اعلا

۲۵۰ گرم

۱۷۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۸۶,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۴۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۷۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور زعفرانی

پسته اکبری شور زعفرانی

۲۵۰ گرم

۱۷۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۸۶,۰۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی شور

بادام پوست کاغذی شور

۲۵۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

کازو با پوست شور

کازو با پوست شور

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز بادام شور

مغز بادام شور

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام

مغز بادام خام

۲۵۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۶,۰۰۰ تومان

مغز فندوق شور

مغز فندوق شور

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۸,۰۰۰ تومان

مغز فندوق خام

مغز فندوق خام

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۸,۰۰۰ تومان

مغز الوک

مغز الوک

۲۵۰ گرم

۴۰,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۳,۰۰۰ تومان

مغز پسته کوهی

مغز پسته کوهی

۲۵۰ گرم

۱۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۶۴,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

۲۵۰ گرم

۸۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو سوپر ممتاز ایرانی

مغز گردو سوپر ممتاز ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۲۱,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۳,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۶,۵۰۰ تومان

مغز کازو شور

مغز کازو شور

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

مغز کازو آستانه

مغز کازو آستانه

۲۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه هندوانه دو آتیشه

تخمه هندوانه دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۶,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه شور

تخمه هندوانه شور

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه گلپری

تخمه هندوانه گلپری

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

تخمه کدو دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۷,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو اتیشه ریز

تخمه کدو دو اتیشه ریز

۲۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو ساده

تخمه کدو ساده

۲۵۰ گرم

۴۸,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۳,۰۰۰ تومان

تخمه کدو آویشنی

تخمه کدو آویشنی

۲۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان اعلا

تخمه آفتابگردان اعلا

۲۵۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان کم نمک

تخمه آفتابگردان کم نمک

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

خلال بادام

خلال بادام

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۷,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۲۵۰ گرم

۳۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر پرک درجه یک

انجیر پرک درجه یک

۲۵۰ گرم

۱۱۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۷,۰۰۰ تومان

انجیر تازه

انجیر تازه

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۸,۰۰۰ تومان