جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های تهران

سوسیس کالباس خوشمزه

پر‌طرفدارها

ژامبون ژیگو مخلوط ۹۰ درصد آندره

ژامبون ژیگو مخلوط 90 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ژامبون مرغ نوروزی آندره (۹۰ درصد)

ژامبون مرغ نوروزی آندره (90 درصد)

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ تومان

کالباس ۸۰ درصد خشک دودی میکائیلیان

کالباس 80 درصد خشک دودی میکائیلیان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ژامبون قارچ و مرغ ۲۰۲

ژامبون قارچ و مرغ 202

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

ژامبون گوشت ۹۰ درصد نوروزی آندره

ژامبون گوشت 90 درصد نوروزی آندره

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

بیکن مخلوط گوشت و مرغ ۹۰ درصد گوشتیران

بیکن مخلوط گوشت و مرغ 90 درصد گوشتیران

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

کالباس ۸۰ درصد خشک ممتاز میکائیلیان

کالباس 80 درصد خشک ممتاز میکائیلیان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

ژامبون قارچ و مرغ ۲۰۲

ژامبون قارچ و مرغ 202

۲۵۰ گرم

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

ژامبون مرغ نوروزی آندره (۹۰ درصد)

ژامبون مرغ نوروزی آندره (90 درصد)

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

بیکن مخلوط گوشت و مرغ ۹۰ درصد گوشتیران

بیکن مخلوط گوشت و مرغ 90 درصد گوشتیران

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

سالامی ۹۰ درصد ویژه آرمن

سالامی 90 درصد ویژه آرمن

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

کالباس ۸۰ درصد خشک دودی میکائیلیان

کالباس 80 درصد خشک دودی میکائیلیان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

کالباس ۸۰ درصد خشک ممتاز میکائیلیان

کالباس 80 درصد خشک ممتاز میکائیلیان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ژامبون ۹۰ درصد فیله بوقلمون رباط

ژامبون 90 درصد فیله بوقلمون رباط

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ژامبون ۸۰ درصد بیف چیز آرمن

ژامبون  80 درصد بیف چیز آرمن

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ژامبون ژیگو مخلوط ۹۰ درصد آندره

ژامبون ژیگو مخلوط 90 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ژامبون پپرونی ۹۰ درصد ویژه آرمن

ژامبون پپرونی 90 درصد ویژه آرمن

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ژامبون مرغ تنوری میکائیلیان

ژامبون مرغ تنوری میکائیلیان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

کالباس و ژامبون

ژامبون ۹۸ درصد بوقلمون سینه دودی آرمن

ژامبون 98 درصد بوقلمون سینه دودی آرمن

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ژامبون قارچ و مرغ ۲۰۲

ژامبون قارچ و مرغ 202

۲۵۰ گرم

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

ژامبون مرغ تنوری میکائیلیان

ژامبون مرغ تنوری میکائیلیان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت ۹۰ درصد نوروزی آندره

ژامبون گوشت 90 درصد نوروزی آندره

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

ژامبون پپرونی ۹۰ درصد ویژه آرمن

ژامبون پپرونی 90 درصد ویژه آرمن

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

ژامبون ژیگو مخلوط ۹۰ درصد آندره

ژامبون ژیگو مخلوط 90 درصد آندره

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

ژامبون ۸۰ درصد بیف چیز آرمن

ژامبون  80 درصد بیف چیز آرمن

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ نوروزی آندره (۹۰ درصد)

ژامبون مرغ نوروزی آندره (90 درصد)

۲۵۰ گرم

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت پرسی آندره (۹۰ دردصد

ژامبون گوشت پرسی آندره (90 دردصد

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت نوروزی میکائیلیان (۹۰ درصد)

ژامبون گوشت نوروزی میکائیلیان (90 درصد)

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ژامبون ۹۰ درصد فیله بوقلمون رباط

ژامبون 90 درصد فیله بوقلمون رباط

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

کالباس ۸۰ درصد خشک ممتاز میکائیلیان

کالباس 80 درصد خشک ممتاز میکائیلیان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

کالباس ۸۰ درصد خشک دودی میکائیلیان

کالباس 80 درصد خشک دودی میکائیلیان

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

کالباس ۶۰ درصد خشک معمولی سولیکو کاله

کالباس 60 درصد خشک معمولی سولیکو کاله

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کالباس ۷۰ درصد لیونر ممتاز آرمن

کالباس 70 درصد لیونر ممتاز آرمن

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالامی ۹۰ درصد ویژه آرمن

سالامی 90 درصد ویژه آرمن

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

بیکن مخلوط گوشت و مرغ ۹۰ درصد گوشتیران

بیکن مخلوط گوشت و مرغ 90 درصد گوشتیران

۲۵۰ گرم

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

بیکن صبحانه اصل ۲۰۲

بیکن صبحانه اصل ۲۰۲

یک بسته

۱۳۲,۹۰۰ تومان

بیکن فرانسوی ۲۰۲

بیکن فرانسوی 202

یک بسته

۱۳۵,۸۰۰ تومان

سوسیس و هات داگ

هات داگ ممتاز آندره (۷۰ درصد)

هات داگ ممتاز آندره (70 درصد)

۲۵۰گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

کوکتل ویژه ۲۰۲ ۹۰ درصد

کوکتل ویژه 202 90 درصد

۲۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کوکتل ممتاز آرمن ۷۰ درصد

کوکتل ممتاز آرمن 70 درصد

۲۵۰گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۴,۰۰۰ تومان

هات داگ ممتاز آرمن (۷۰ درصد)

هات داگ ممتاز آرمن (70 درصد)

۲۵۰گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۴,۰۰۰ تومان

کوکتل شکاری آندره ۸۰ درصد

کوکتل شکاری آندره 80 درصد

۲۵۰گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

هات داگ کالیفرنیایی آرمن (۹۰ درصد)

هات داگ کالیفرنیایی آرمن (90 درصد)

۲۵۰گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کوکتل پنیری ممتاز آرمن

کوکتل پنیری ممتاز آرمن

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سوسیس گوشت ۹۰ درصد شکاری وکیوم آرمن

سوسیس گوشت 90 درصد شکاری وکیوم آرمن

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سوسیس کبابی ۹۰ درصد آرمن

سوسیس کبابی 90 درصد آرمن

۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

سوسیس ۷۰ درصد فراکفورتر وکیوم کاله

سوسیس 70 درصد فراکفورتر وکیوم کاله

یک بسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوسیس پنیری ۶۰ درصد کاله

سوسیس پنیری 60 درصد کاله

یک بسته

۷۵,۰۰۰ تومان

سوسیس چوریزو ۹۰ درصد آرمن

سوسیس چوریزو 90 درصد آرمن

یک بسته

۶۹,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر روده ای ۷۰ درصد

سوسیس فرانکفورتر روده ای 70 درصد

یک بسته

۹۸,۰۰۰ تومان

سوسیس کراکف ۶۰ درصد آرمن

سوسیس کراکف 60 درصد آرمن

یک بسته

۵۰,۰۰۰ تومان

سوسیس سوجوک ۹۰ درصد ۲۰۲

سوسیس سوجوک 90 درصد 202

یک بسته

۱۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر گوشت ۸۵ درصد ۲۰۲

همبرگر گوشت 85 درصد ۲۰۲

یک بسته

۱۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر گوشت ۶۰ درصد ۲۰۲

همبرگر گوشت 60 درصد 202

یک بسته

۸۸,۲۰۰ تومان

استیک برگر ۹۵ درصد ۲۰۲

استیک برگر 95 درصد 202

یک بسته

۱۳۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

شنیسل سینه مرغ فله ای ب آ

ارایه بصورت فله ایی
شنیسل سینه مرغ فله ای ب آ

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ فله ای ب آ

ارایه بصورت فله ایی
ناگت مرغ فله ای ب آ

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

منجمد و نیمه آماده

کباب لقمه ۷۰ درصد ۲۰۲

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70 درصد 202

یک بسته

۸۰,۶۰۰ تومان

خمیر پیتزا فرنان

یک بسته
خمیر پیتزا فرنان

۴ عدد

۲۶,۹۰۰ تومان

ذرت تایلندی KC

ذرت تایلندی KC

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

لبنیات

پنیر پیتزا یک رنگ مطهر

پنیر پیتزا یک رنگ مطهر

۱۸۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا دو رنگ مطهر

± ۵۰ گرم
پنیر پیتزا دو رنگ مطهر

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا موزارلا دالیا

یک بسته
پنیر پیتزا موزارلا دالیا

۲۵۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا موزارلا کم چرب دالیا

یک بسته
پنیر پیتزا موزارلا کم چرب دالیا

۲۵۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا شیرآوران

پنیر پیتزا شیرآوران

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پنیر رشته ای دودی وکیوم

برند هاتمن، برند ارمنی، ارسال براساس موجودی
پنیر رشته ای دودی وکیوم

یک بسته

۷۹,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

خیارشور شیشه ای ریز

خیارشور شیشه ای ریز

۳۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

خیارشور ویژه نمکی همدان

± ۵۰ گرم
خیارشور ویژه نمکی همدان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

خیار شور ویژه نمکی همدان

± ۵۰ گرم
خیار شور ویژه نمکی همدان

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

خیارشور سرکه ای ریز یک و یک

± ۵۰ گرم
خیارشور سرکه ای ریز یک و یک

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

خیارشور سرکه ای یک و یک

± ۵۰ گرم
خیارشور سرکه ای یک و یک

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته رودبار

± ۵۰ گرم
زیتون با هسته رودبار

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته رودبار

± ۵۰ گرم
زیتون بدون هسته رودبار

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان