جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

آش و حلیم سید مهدی (اندرزگو)

پر‌طرفدارها

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله با تزیین دارچین
حلیم مخصوص یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم مخصوص یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو حلیم با گوشت گوساله، یک بسته نان لواش
حلیم مخصوص یک پرس
۴۵,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله با تزیین دارچین
حلیم مخصوص یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم با گوشت گوساله با تزیین دارچین
حلیم مخصوص یک و نیم کیلو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم با گوشت گوساله با تزیین دارچین
حلیم مخصوص دو کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم با گوشت گوساله با تزیین دارچین
حلیم مخصوص سه کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ، یک بسته نان لواش
آش رشته یک پرس
۴۵,۰۰۰ تومان

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته یک و نیم کیلو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آش رشته دو کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته دو کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش رشته سه کیلو

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته سه کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

آش شله قلمکار یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ، یک بسته نان لواش
آش شله قلمکار یک پرس
۴۵,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار یک و نیم کیلو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار دو کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار سه کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

آش دوغ یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو آش دوغ با تزیین نعنا داغ، یک بسته نان لواش
آش دوغ یک پرس
۴۵,۰۰۰ تومان

آش دوغ یک کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ یک و نیم کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ یک و نیم کیلو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آش دوغ دو کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ دو کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ سه کیلو

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ سه کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

عدسی

عدسی یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو، عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر، یک بسته نان لواش
عدسی یک پرس
۴۵,۰۰۰ تومان

عدسی یک کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

عدسی یک و نیم کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی یک و نیم کیلو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

عدسی دو کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی دو کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

عدسی سه کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی سه کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

دسر

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزیین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل
شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)
۴۵,۰۰۰ تومان

شله زرد مخصوص یک کیلو

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزیین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل
شله زرد مخصوص یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

حلوا ویژه (یک نفره)

حلوا ویژه (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

مسقطی ویژه (یک نفره)

مسقطی ویژه (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو
سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)
۴۵,۰۰۰ تومان

سمنو یک کیلو

سمنو
سمنو یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

فرنی سرد

فرنی سرد
۴۵,۰۰۰ تومان

کاچی

کاچی
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

سوپ

سوپ سبزیجات یک پرس

سوپ سبزیجات یک پرس
۴۵,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ سبزیجات یک کیلو
۹۰,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ سبزیجات دو کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ سبزیجات سه کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان