جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، کالباس، سوسیس، گوجه فرنگی تازه، سس، پنیر سلماس، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس
پیتزا مخلوط

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۸۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر سلماس، سس سفید سیر دار، قارچ، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس
پیتزا مخصوص

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، پپرونی، پنیر پیتزا، سس
پیتزا پپرونی

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۵۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۷۱,۰۰۰ تومان

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، سس
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۳۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۴۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا مارگاریتا، پیتزا پپرونی و فلفل، پیتزا ژامبون قارچ، پیتزا گوشت و زیتون، سس
پیتزا چهار فصل

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر سلماس، سس سفید سیر دار، قارچ، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس
پیتزا مخصوص

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، کالباس، سوسیس، گوجه فرنگی تازه، سس، پنیر سلماس، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس
پیتزا مخلوط

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۸۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، سس
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۳۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۴۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، پپرونی، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا، سس
پیتزا سرآشپز

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۸۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پنیر بلو چیز، سس سیر، پنیر پیتزا، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، سس
پیتزا استیک و سیر

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۳۲۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۴۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا مارگاریتا، پیتزا پپرونی و فلفل، پیتزا ژامبون قارچ، پیتزا گوشت و زیتون، سس
پیتزا چهار فصل

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، پپرونی، پنیر پیتزا، سس
پیتزا پپرونی

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۷۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ گریل شده، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ گریل

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۹۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۲۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون مرغ

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، مرغ طبخ داده شده در سس کاری، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ کاری

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۳۰۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، ذرت، کدو، بادمجان، زیتون، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۲۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۳۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا، پنیر سلماس
پیتزا پنیر

کوچک (۲۳ سانتی‌متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۳ سانتی‌متری)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۹ سانتی‌متری)

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (کوچک)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌متری، پنیر سلماس، سس گوجه فرنگی تازه، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کالزونه (کوچک)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر مخصوص
۱۱۸,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل برگر
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۱۲۸,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل چیز برگر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، یک عدد سینه مرغ ۱۲۰ گرمی گریل شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن باربیکیو

۱۲۰ گرم سینه مرغ باربیکیویی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
ساندویچ چیکن باربیکیو
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم رست بیف گوشت گوساله، قارچ، پیاز و جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۱۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۲ تکه فیله مرغ ۱۰۰ گرمی سوخاری، سس، گوجه، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز هات داگ

هات داگ ۹۰%، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
ساندویچ چیز هات داگ
۹۷,۰۰۰ تومان

کنتاکی

فیله استریپس

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن
فیله استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری تند

بال سوخاری اسپایسی
بال سوخاری تند
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر دار

۴ تکه نان باگت طعم دار شده با سس مخصوص، پنیر پیتزا
نان سیر دار
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۸ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با ادویه

سیب زمینی سرخ کرده طعم دار شده با ادویه مخصوص
سیب زمینی با ادویه
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، نان تست، پنیر پارمزان، سس سزار مخصوص
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، زیتون اسلایسی، هویج، لیمو ترش، سس مخصوص
سالاد فصل
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مایونز
سالاد کلم
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی طبیعی

موهیتو

۳۵۰ میلی لیتر میکس لیموناد طبیعی و نعنا، یخ
موهیتو
۴۶,۰۰۰ تومان

لیموناد

۳۵۰ میلی لیتر لیموناد طبیعی
لیموناد
۴۴,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

۳۵۰ میلی لیتر آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال طبیعی
۵۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی باربیکن

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی باربیکن

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان