جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

سوشی خونه (اقدسیه)

پر‌طرفدارها

سوشی باکس یک

گلناز ۴ تکه، سالمون رول ۴ تکه، کریزی سالمون ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، تاتس ۲ تکه
سوشی باکس یک
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس سه

کریسپی شریمپ ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، کالیفرنیا ۴ تکه، کریسپی کالیفرنیا ۴ تکه، اوشی پن ۲ تکه
سوشی باکس سه
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس هفت

فیلادلفیا ۴ تکه، کریسپی کالیفرنیا ۴ تکه، تنا ماکی ۴ تکه، ابی ماکی ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
سوشی باکس هفت
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی ۸ تکه

سوشی جوکی ابی (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، میگو بخارپز شده دودی، سس مخصوص سوشی خونه، پودر کریسپی شده
سوشی جوکی ابی (8 تکه)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی تانجو رول (۸ تکه)

برنج ژاپنی، جلبک گلد، سالمون نروژی سوخاری شده، خیار، آواکادو، پودر پانکو، مایونز ژاپنی، کنجد
سوشی تانجو رول (8 تکه)
۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی کریزی سالمون (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، سالمون گریل شده، ادویه ژاپنی، مایونز چیلی، خیار، آواکادو، پودر پانکو، واسابی
سوشی کریزی سالمون (8 تکه)
۴۱۰,۰۰۰ تومان

سوشی تورچ سالمون (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، سالمون دودی، خیار، آواکادو، هویج، سالمون تورچ شده
سوشی تورچ سالمون (8 تکه)
۴۱۰,۰۰۰ تومان

سوشی کالیفرنیا (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، آواکادو، خیار، مایونز ژاپنی، هویج، توبیکو، کرب، پران
سوشی کالیفرنیا (8 تکه)
۴۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی سداما (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، خیار، آواکادو، میگو سوخاری شده با سس مایونز ژاپنی (این رول با روغن کنجد کریسپی می¬شود)
سوشی سداما (8 تکه)
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی دراگون رول (۸ تکه)

میگو سوخاری شده، سالمون نروژی، خیار، آواکادو، مایونز ژاپنی، پودر پانکو
سوشی دراگون رول (8 تکه)
۳۸۵,۰۰۰ تومان

سوشی تنا رول (۸ تکه)

ماهی تن ژاپنی دودی، برنج ژاپنی، جلبک گلد، پنیر فیلادلفیا، خیار، آواکادو، هویج
سوشی تنا رول (8 تکه)
۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی سالمون آواکادو (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، سالمون نروژی تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار، کرب
سوشی سالمون آواکادو (8 تکه)
۴۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی فیلادلفیا (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، پنیر فیلادلفیا، خیار، کنجد، کرب، پران
سوشی فیلادلفیا (8 تکه)
۳۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی سامورایی (۸ تکه)

کرب، آواکادو، خیار، توبیکو، برنج ژاپنی، جلبک گلد
سوشی سامورایی (8 تکه)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی چیکن تریاکی (۸ تکه)

سینه مرغ طعم دار شده، کاهو، مایونز ژاپنی، سس تریاکی، کنجد، برنج ژاپنی، جلبک گلد
سوشی چیکن تریاکی (8 تکه)
۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی گلناز (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، توبیکو، ماساگو، سالمون دودی، میگو تمپورا شده، کرب، آواکادو، خیار، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی
سوشی گلناز (8 تکه)
۴۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی ابی واسابی (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، میگو سوخاری شده، واسابی، خیار، آواکادو، توگوراشی، سس مخصوص
سوشی ابی واسابی (8 تکه)
۳۷۰,۰۰۰ تومان

سوشی مجیک پران (۸ تکه)

جبلک گلد، برنج ژاپنی، میگو پران دودی، سس مخصوص سوشی خونه، توگاراشی، هویج، خیار، کدو
سوشی مجیک پران (8 تکه)
۳۱۰,۰۰۰ تومان

سوشی گرین رول (۸ تکه)

برنج ژاپنی، جلبک گلد، خیار، کاهو، آواکادو، شوید، سس مخصوص سوشی خونه
سوشی گرین رول (8 تکه)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سوشی کریسپی مارو (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، خیار، کدو سوخاری شده، پودر سوخاری، سس مخصوص سوشی خونه
سوشی کریسپی مارو (8 تکه)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سوشی ناسو رول (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، هویج، سس مخصوص، کدو، آواکادو، کدو، خیار، پنیر فیلادلفیا
سوشی ناسو رول (8 تکه)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی تناماکی (۸ تکه)

برنج ژاپنی، جلبک گلد، ماهی تن دودی
سوشی تناماکی (8 تکه)
۳۷۰,۰۰۰ تومان

سوشی ابی ماکی (۸ تکه)

برنج ژاپنی، جلبک گلد، پودر کریسپی، سس مخصوص سوشی خونه، میگو سوخاری شده
سوشی ابی ماکی (8 تکه)
۳۳۰,۰۰۰ تومان

سوشی بیف تریاکی (۸ تکه)

گوشت گوساله طعم دار شده، سس تریاکی، کاهو، برنج ژاپنی، جلبک گلد، مایونز ژاپنی، کنجد
سوشی بیف تریاکی (8 تکه)
۴۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی لاین کینگ (۸ تکه)

کرب، خیار، آواکادو، برنج ژاپنی، جلبک گلد، مایونز ژاپنی، پودر پانکو، توبیکو
سوشی لاین کینگ (8 تکه)
۴۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی کریسپی کالیفرنیا (۸ تکه)

کرب، خیار، آواکادو، توبیکو، جلبک گلد، برنج ژاپنی
سوشی کریسپی کالیفرنیا (8 تکه)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی مجیک رول سالمون (۸ تکه)

سالمون دودی، کرب، توگوراشی، آواکادو، خیار، هویج رنده شده، برنج ژاپنی، جلبک گلد
سوشی مجیک رول سالمون (8 تکه)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی بیف چری (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، کاهو، خیار، سس تریاکی، کنجد، گوشت فونگی
سوشی بیف چری (8 تکه)
۳۱۰,۰۰۰ تومان

سوشی کریسپی شریمپ (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، میگو سوخاری، خیار، مایونز ژاپنی، پودر سوخاری ژاپنی
سوشی کریسپی شریمپ (8 تکه)
۳۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی سالمون توگاراشی (۸ تکه)

جلبک گ لد، برنج ژاپنی، پنیر فیلادلفیا، سالمون دودی، خیار، آواکادو، توگاراشی
سوشی سالمون توگاراشی (8 تکه)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی کرانچی رول (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، ناگت مرغ، پران، پودر کرانچی، خیار، هویج
سوشی کرانچی رول (8 تکه)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی کتو سالمون (۸ تکه)

سالمون نروژی، جلبک گلد
سوشی کتو سالمون (8 تکه)
۴۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی کتو تن (۸ تکه)

ماهی تن تازه دودی، جلبک گلد
سوشی کتو تن (8 تکه)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی کتو شریمپ (۸ تکه)

میگو سوخاری شده، جلبک گلد
سوشی کتو شریمپ (8 تکه)
۳۸۵,۰۰۰ تومان

سوشی کتو وج (۸ تکه)

جلبک گلد، سبزیجات
سوشی کتو وج (8 تکه)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی سالمون ماکی (۸ تکه)

سالمون تازه، برنج ژاپنی، جلبک گلد
سوشی سالمون ماکی (8 تکه)
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی کریسپی پلاس (۸ تکه)

مرغ سوخاری شده، ناگت، برنج ژاپنی، جلبک گلد، مایونز ژاپنی، خیار، کدو، پودر پانکو
سوشی کریسپی پلاس (8 تکه)
۳۴۰,۰۰۰ تومان

سوشی اگه ماکی گرم (۸ تکه)

برنج ژاپنی، جلبک گلد، هویج، کاهو، پران، سالمون دودی، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، کدو، خیار، سس تریاکی، کنجد (این رول با روغن کنجد...
سوشی اگه ماکی گرم (8 تکه)
۳۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی کانی ماکی (۸ تکه)

کرب ژاپنی، برنج ژاپنی، جلبک گلد، سس مخصوص سوشی خونه
سوشی کانی ماکی (8 تکه)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی سالمون تریاکی (۸ تکه)

سالمون تریاکی پخته شده دودی، برنج ژاپنی، جلبک گلد، سس تریاکی، کنجد، خیار
سوشی سالمون تریاکی (8 تکه)
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی ۸ تکه سبزیجات (وجترین)

سوشی کرانچ ماکی گرم (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، کدو سبز، هویج، خیار، سس تریاکی، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی
سوشی کرانچ ماکی گرم (8 تکه)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی وجی کراکادو (۸ تکه)

کدو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، مایونز ژاپنی، پودر پانکو
سوشی وجی کراکادو (8 تکه)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سوشی رد چیلی (۸ تکه)

برنج ژاپنی، جلبک گلد، خیار، کدو، پاپریکا، سس تند، توگاراشی، پودر پانکو
سوشی رد چیلی (8 تکه)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی وجی ماکی (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، هویج، کاهو، کدو، آواکادو، خیار
سوشی وجی ماکی (8 تکه)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی کریسپی وج (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، کدو، هویج، خیار، پاپریکا، پنیر فیلادلفیا، پودر پانکو، مایونز ژاپنی
سوشی کریسپی وج (8 تکه)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی اسپشیال وج رول (۸ تکه)

جلبک گلد، برنج ژاپنی، آواکادو، هویج، خیار، کاهو، پاپریکا، کدو، ریحان، سس مایونز ژاپنی
سوشی اسپشیال وج رول (8 تکه)
۳۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی سرآشپز (۸ تکه)

سوشی رینبو

برنج ژاپنی، جلبک گلد، سالمون دودی نروژی، آواکادو، کرب، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، توبیکو
سوشی رینبو

(۸ تکه)

۴۳۰,۰۰۰ تومان

سوشی کتو رول

بدون برنج، ترکیبات کتو رول به انتخاب شما (این رول مخصوص اشخاصی است که رژیم کتو دارند)
سوشی کتو رول

(۸ تکه)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی رومانسو ماکی فیلا

جلبک گلد، برنج ژاپنی، سالمون دودی، پران، قارچ، کاهو، خیار، سس کنجد، کلم بروکلی، پودر پانکو، کرب، مایونز ژاپنی، آواکادو
سوشی رومانسو ماکی فیلا

(۸ تکه)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی سایکونو

جلبک گلد، برنج ژاپنی، سالمون دودی، خیار، هویج، میگو سوخاری، مایونز ژاپنی، پودر پانکو، توبیکو، کرب، آواکادو
سوشی سایکونو

(۸ تکه)

۴۴۰,۰۰۰ تومان

سوشی بیم یو

جلبک گلد، برنج ژاپنی، کنجد، گوشت گوساله طعم دار شده، سس تریاکی، قارچ، سس چیلی، خیار
سوشی بیم یو

(۸ تکه)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی تابرو ماکی گرم

جلبک گلد، برنج ژاپنی، سالمون دودی، میگو سوخاری، مایونز ژاپنی، سس تند و شیرین، سس تریاکی، کرب دودی
سوشی تابرو ماکی گرم

(۸ تکه)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی کموری

جلبک گلد، برنج ژاپنی، کنجد، سالمون دودی سوخاری شده، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، خیار، کاهو، آواکادو، سالمون دودی، مایونز ژاپنی، پ...
سوشی کموری

(۸ تکه)

۴۱۵,۰۰۰ تومان

سوشی نیشیه ادا

جلبک گلد، برنج ژاپنی، کرب، میگو تمپورا شده، آواکادو، سالمون دودی، خیار، مایونز ژاپنی، توبیکو
سوشی نیشیه ادا

(۸ تکه)

۴۳۰,۰۰۰ تومان

سوشی کراکادو

جلبک گلد، برنج ژاپنی، میگو سوخاری، پران دودی، پنیر فیلادلفیا، توبیکو، آواکادو، مایونز ژاپنی، پودر پانکو، خیار
سوشی کراکادو

(۸ تکه)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی سوباراشی

جلبک گلد، برنج ژاپنی، کاهو، کرب، خیار، آواکادو، ادویه مخصوص، میگو سوخاری، مایونز ژاپنی، توبیکو
سوشی سوباراشی

(۸ تکه)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی VIP

سوشی آکینا رول

شاه میگو سوخاری، سالمون نروژی کریسپی شده، مایونز ژاپنی، کنجد، خیار، آواکادو، پودر پانکو، جلبک گلد، برنج ژاپنی
سوشی آکینا رول
۵۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی اوناگی رول

اوناگی ژاپنی، آواکادو، خیار، جلبک گلد، برنج ژاپنی، سر تریاکی، کنجد
سوشی اوناگی رول
۶۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی رایس پیپر

شاه میگو تمپورا شده، سالمون دودی، پنیر فیلادلفیا، کرب، مایونز ژاپنی، توبیکو، خیار، آواکادو، برنج ژاپنی، جلبک گلد
سوشی رایس پیپر
۵۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی هیناتا رول

شاه میگو سوخاری شده، سالمون دودی کریزی شده، آواکادو، هویج، مایونز ژاپنی، جلبک گلد، برنج ژاپنی
سوشی هیناتا رول
۵۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی آیکو رول

شاه میگو تمپورا شده، آواکادو، سالمون نروژی دودی، سس تریاکی، پودر پانکو، خیار، جلبک گلد، برنج ژاپنی
سوشی آیکو رول
۵۳۰,۰۰۰ تومان

سوشی گوشی نانیکو

فیله گوساله طعم دار شده، خیار، آواکادو، فلفل دلمه ای، مایونز ژاپنی، سس تریاکی، جلبک گلد، برنج ژاپنی
سوشی گوشی نانیکو
۵۲۰,۰۰۰ تومان

سوشی وکو رول

سالمون نروژی دودی، شاه میگو سوخاری، جینجر، آواکادو، خیار، مایونز ژاپنی، پودر پانکو، کنجد
سوشی وکو رول
۵۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی آیاکا رول

کرب، پران دودی، سالمون نروژی دودی، پودر توگاراشی، آواکاد، خیار، توبیکو، پودر پانکو، کنجد، جلبک گلد، برنج ژاپنی، مایونز ژاپنی
سوشی آیاکا رول
۶۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی موموکا رول

شاه میگو تمپورا شده، آواکادو، کرب دودی، خیار، هویج، جلبک گلد، برنج ژاپنی، ادویه توگاراشی، مایونز ژاپنی
سوشی موموکا رول
۵۷۰,۰۰۰ تومان

سوشی چی پو سالمون

۳ تکه سالمون نروژی رول شده، پنیر فیلادلفیا، چیپس سیب زمینی، ورق طلا، آواکادو، توبیکو
سوشی چی پو سالمون
۳۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی اوشی ساکورو

شاه میگو سوخاری شده، کرب، اوناگی ژاپنی، سالمون دودی، ماهی تن، برنج ژاپنی کریسپی شده، جلبک گلد، مایونز ژاپنی، کنجد، خیار، آواکادو
سوشی اوشی ساکورو
۶۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی شف رول خام

ترکیبات رول به انتخاب شما
سوشی شف رول خام
۵۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی شف رول پخته

ترکیبات رول به انتخاب شما
سوشی شف رول پخته
۵۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی های خاص

سوشی گنکلان سالمون مایو

برنج ژاپنی، جلبک گلد، سالمون دودی نروژی، توبیکو، خیار، مایونز ژاپنی
سوشی گنکلان سالمون مایو

(۲ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی گونکلان تنا مایو

برنج ژاپنی، جلبک گلد، ماهی تن دودی، توبیکو، مایونز ژاپنی، خیار، ادویه توگاراشی
سوشی گونکلان تنا مایو

(۲ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی نیگری ابی

برنج ژاپنی، میگو تازه دودی خام (به همراه لیمو تازه، مایونز ژاپنی، جینجر، واسابی)
سوشی نیگری ابی

(۳ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی نیگری تنا

برنج ژاپنی، ماهی تن دودی ژاپنی خام (به همراه لیمو تازه، مایونز ژاپنی، جینجر، واسابی)
سوشی نیگری تنا

(۳ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی نیگری سالمون

برنج ژاپنی، ماهی سالمون نروژی دودی تازه (به همراه لیمو تازه، مایونز ژاپنی، جینجر، واسابی)
سوشی نیگری سالمون

(۳ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی نیگری فراید ابی

برنج ژاپنی، میگو سوخاری شده (به همراه لیمو تازه، مایونز ژاپنی، جینجر، واسابی)
سوشی نیگری فراید ابی

(۳ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی نیگری کرب

۵ تکه کرب ژاپنی (به همراه لیمو تازه، جینجر، واسابی)
سوشی نیگری کرب

(۵ تکه)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی ساشیمی تنا

۵ تکه ماهی تن ژاپنی خام دودی (به همراه لیمو تازه، جینجر، واسابی)
سوشی ساشیمی تنا

(۵ تکه)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی برگر

یک تکه سالمون نروژی دودی، کرب، برنج ژاپنی، میگو سوخاری، جلبک گلد، خیار، آواکادو، سس پنیر، کنجد، کاهو، سس مخصوص سوشی خونه
سوشی برگر

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوشی

یک تکه، میگو سوخاری، توبیکو، جلبک سوخاری، کرب دودی، خیار، پنیر، سس پنیر، سس خردل، مایونز ژاپنی، سس تریاکی، فلفل دلمه¬ای
پیتزا سوشی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی تماکی کریسپی شریمپ

جلبک گلد، برنج ژاپنی، میگو سوخاری، مایونز ژاپنی، توبیکو، خیار
سوشی تماکی کریسپی شریمپ

(۳ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی تماکی وج

برنج ژاپنی، جلبک گلد، کدو، خیار، هویج، فلفل دلمه ای، آواکادو
سوشی تماکی وج

(۲ تکه)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی گوکلان اسپایسی تنا

ماهی تن ژاپنی دودی، برنج ژاپنی، جلبک گلد، سس مایونز ژاپنی، ادویه توگوراشی، توبیکو، خیار
سوشی گوکلان اسپایسی تنا

(۳ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی گونکلان اسپایسی سالمون

برنج ژاپنی، جلبک گلد، سالمون نروژی دودی، توگوراشی، توبیکو، خیار
سوشی گونکلان اسپایسی سالمون

(۳ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی گونکلان موبیکو

جلبک گلد، برنج ژاپنی، توبیکو، مایونز ژاپنی، خیار
سوشی گونکلان موبیکو

(۲ تکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوشی ساشیمی میگو

۵ تکه میگو خام دودی (به همراه لیمو تازه، جینجر، واسابی)
سوشی ساشیمی میگو

(۵ تکه)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی تنا مایو

جلبک گلد، برنج ژاپنی، مایونز ژاپنی، ماهی تن دودی تازه، خیار
سوشی تنا مایو

(۲ تکه)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی اسپایسی تنا

جلبک گلد، برنج ژاپنی، مایونز ژاپنی، ماهی تن دودی تازه، خیار، ادویه توگاراشی
سوشی اسپایسی تنا

(۲ تکه)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

غذای آسیایی

چاپسویی مرغ

قارچ، بروکلی، پیازچه، گل کلم، جوانه ماش، ریحان تازه، هویج، کرفس، فلفل دلمه ای، اویه خوآجا، چوب بامبو، آرومات، سیر، گرانول فلفل سفی...
چاپسویی مرغ
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چاپسویی گوشت

قارچ، بروکلی، پیازچه، گل کلم، جوانه ماش، ریحان تازه، هویج، کرفس، فلفل دلمه ای، اویه خوآجا، چوب بامبو، آرومات، سیر، گرانول فلفل سفی...
چاپسویی گوشت
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چاپسویی سبزیجات

قارچ، بروکلی، پیازچه، گل کلم، جوانه ماش، ریحان تازه، هویج، کرفس، فلفل دلمه ای، اویه خوآجا، چوب بامبو، آرومات، سیر، گرانول فلفل سفی...
چاپسویی سبزیجات
۱۴۰,۰۰۰ تومان

نودل مرغ

مامی نودل ژاپنی، ۱۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، فلفل دلمه ای رنگی، ادویه آرومات، سیر، فلفل سیا...
نودل مرغ
۲۴۵,۰۰۰ تومان

نودل گوشت

مامی نودل ژاپنی، ۱۸۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، فلفل دلمه ای رنگی، ادویه آرومات، سیر، فلفل ...
نودل گوشت
۲۸۵,۰۰۰ تومان

نودل سبزیجات

مامی نودل ژاپنی، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، فلفل دلمه ای رنگی، ادویه آرومات، سیر، فلفل سیاه گرانول، سس سویا، سس اویستر، ...
نودل سبزیجات
۱۷۵,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده مرغ

برنج ژاپنی، ۱۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، روغن کنجد ژاپنی، پیازچه، هویج و کدو نگینی شده، سس سویا، عصاره بامبو، آرومات
برنج سرخ شده مرغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده گوشت

برنج ژاپنی، ۱۸۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، روغن کنجد ژاپنی، پیازچه، هویج و کدو نگینی شده، سس سویا، عصاره بامبو، آرومات
برنج سرخ شده گوشت
۲۳۰,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده میگو

برنج ژاپنی، ۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده، روغن کنجد ژاپنی، پیازچه، هویج و کدو نگینی شده، سس سویا، عصاره بامبو، آرومات
برنج سرخ شده میگو
۲۳۵,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده سبزیجات

برنج ژاپنی، روغن کنجد ژاپنی، پیازچه، هویج و کدو نگینی شده، سس سویا، عصاره بامبو، آرومات
برنج سرخ شده سبزیجات
۱۸۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۸ تکه میگو سوخاری شده، نودل و سبزیجات، سس تند و شیرین، پیاز سوخاری
میگو سوخاری
۳۹۵,۰۰۰ تومان

بلک پپر

فیله گوساله ۲۰۰ گرم طعم دار شده، ادویه ژاپنی، گرانول فلفل، بروکلی، قارچ، کنجد، روغن کنجد ژاپنی، برنچ بخارپز شده
بلک پپر
۳۸۵,۰۰۰ تومان

رامن مرغ

۱۸۰ گرم مرغ طعم دار شده، قارچ، کرفس، بروکلی، پیازچه، جوانه ماش، ریحان تازه، کدو، نودل پهن ژاپنی، روغن کنجد ژاپنی، ادویه ژاپنی، تخم...
رامن مرغ
۲۴۸,۰۰۰ تومان

رامن گوشت

۱۸۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، کرفس، بروکلی، پیازچه، جوانه ماش، ریحان تازه، کدو، نودل پهن ژاپنی، روغن کنجد ژاپنی، ادویه ژا...
رامن گوشت
۲۸۸,۰۰۰ تومان

رامن میگو

۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده، قارچ، کرفس، بروکلی، پیازچه، جوانه ماش، ریحان تازه، کدو، نودل پهن ژاپنی، روغن کنجد ژاپنی، ادویه ژاپنی، تخ...
رامن میگو
۳۳۹,۰۰۰ تومان

رامن سبزیجات

قارچ، کرفس، بروکلی، پیازچه، جوانه ماش، ریحان تازه، کدو، نودل پهن ژاپنی، روغن کنجد ژاپنی، ادویه ژاپنی، تخم مرغ آب پز شده، سس اویستر...
رامن سبزیجات
۱۸۵,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل مرغ

۱۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، مامی نودل ژاپنی کریسپی شده با روغن کنجد، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، ریحان دازه، فلفل دلمه ...
کریسپی نودل مرغ
۲۴۸,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل گوشت

۱۸۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، مامی نودل ژاپنی کریسپی شده با روغن کنجد، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، ریحان دازه، فلفل دل...
کریسپی نودل گوشت
۲۸۸,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل میگو

۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده، مامی نودل ژاپنی کریسپی شده با روغن کنجد، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، ریحان دازه، فلفل دلمه ای ر...
کریسپی نودل میگو
۳۳۹,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل اسکویید

۱۸۰ گرم اسکویید طعم دار شده، مامی نودل ژاپنی کریسپی شده با روغن کنجد، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، ریحان دازه، فلفل دلمه ا...
کریسپی نودل اسکویید
۳۸۵,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل سبزیجات

مامی نودل ژاپنی کریسپی شده با روغن کنجد، کرفس، پیازچه، کدو، قارچ، گشنیز تازه، ریحان دازه، فلفل دلمه ای رنگی، ادویه آرومات، سیر، گر...
کریسپی نودل سبزیجات
۱۸۵,۰۰۰ تومان

اگ نودل مرغ

۱۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، نودل پهن ژاپنی، بروکلی، قارچ، پیازچه، کدو، هویج، فلفل دلمه ای، گل کلم، جوانه ماش، ریحان و گشنیز تازه...
اگ نودل مرغ
۲۵۰,۰۰۰ تومان

اگ نودل گوشت

۱۸۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، نودل پهن ژاپنی، بروکلی، قارچ، پیازچه، کدو، هویج، فلفل دلمه ای، گل کلم، جوانه ماش، ریحان و گشنیز ت...
اگ نودل گوشت
۲۸۸,۰۰۰ تومان

اگ نودل میگو

۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده، نودل پهن ژاپنی، بروکلی، قارچ، پیازچه، کدو، هویج، فلفل دلمه ای، گل کلم، جوانه ماش، ریحان و گشنیز تازه ساط...
اگ نودل میگو
۳۴۰,۰۰۰ تومان

اگ نودل اسکویید

۱۸۰ گرم اسکویید طعم دار شده، نودل پهن ژاپنی، بروکلی، قارچ، پیازچه، کدو، هویج، فلفل دلمه ای، گل کلم، جوانه ماش، ریحان و گشنیز تازه ...
اگ نودل اسکویید
۳۸۵,۰۰۰ تومان

اگ نودل سبزیجات

نودل پهن ژاپنی، بروکلی، قارچ، پیازچه، کدو، هویج، فلفل دلمه ای، گل کلم، جوانه ماش، ریحان و گشنیز تازه ساطوری شده، روغن کنجد ژاپنی، ...
اگ نودل سبزیجات
۱۸۸,۰۰۰ تومان

چیکن تریاکی

۲۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، قارچ، پیازچه، بروکلی، برنج بخارپز شده، سس شیرین تریاکی ژاپنی، روغن کنجد ژاپنی، کنجد
چیکن تریاکی
۲۶۵,۰۰۰ تومان

بیف تریاکی

۲۰۰ گرم فیله طعم دار شده گوساله، قارچ، پیازچه، بروکلی، برنج بخارپز شده، سس شیرین تریاکی ژاپنی، روغن کنجد ژاپنی، کنجد
بیف تریاکی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ پرتقالی

۲۰۰ گرم مرغ تمپورا شده، سس پرتقال، روغن کنجد، آرومات، کنجد، پیازچه
مرغ پرتقالی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

بیف پرتقالی

۲۰۰ گرم فیله گوساله تمپورا شده، سس پرتقال، روغن کنجد، آرومات، کنجد، پیازچه
بیف پرتقالی
۳۳۰,۰۰۰ تومان

میگو پرتقالی

۲۰۰ گرم میگو تمپورا شده، سس پرتقال، روغن کنجد، آرومات، کنجد، پیازچه
میگو پرتقالی
۳۳۵,۰۰۰ تومان

شریمپ واسابی

۱۸۰ گرم میگو تمپورا شده، سس واسابی، آرومات، گرانول فلفل، ذرت، هویج رنده شده داخل سس
شریمپ واسابی
۳۸۰,۰۰۰ تومان

راک شریمپ تمپورا

۱۸۰ گرم میگو تمپورا شده، سس مخصوص سوشی خونه، خردل، عسل، آرومات، پیازچه
راک شریمپ تمپورا
۳۸۵,۰۰۰ تومان

میگو با فلفل و سبزیجات

۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده، بروکلی، پیازچه، قارچ، کرفس، فلفل سبز، فلفل دلمه ای، گشنیز تازه، سس ویژه سرآشپز، روغن کنجد، ادویه¬های ژاپ...
میگو با فلفل و سبزیجات
۳۸۵,۰۰۰ تومان

میگو با سس کاری سبز

۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده، هویج، بروکلی، قارچ، کدو، پیازچه، جوانه ماش، سس کاری سبز، فلفل سیاه، برنج بخارپز شده
میگو با سس کاری سبز
۳۸۸,۰۰۰ تومان

گارلیک بیف

۲۰۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، روغن کنجد، کنجد، پیازچه، بروکلی، قارچ، سس اویستر، سیر، برنج بخارپز شده
گارلیک بیف
۳۴۰,۰۰۰ تومان

یوییت اند ساور مرغ

۱۸۰ گرم مرغ تمپورا شده، آناناس، فلفل دلمه ای، روغن کنجد، کنجد، پیازچه، جوانه ماش
یوییت اند ساور مرغ
۲۷۰,۰۰۰ تومان

یوییت اند ساور گوشت

۱۸۰ گرم فیله گوساله تمپورا شده، آناناس، فلفل دلمه ای، روغن کنجد، کنجد، پیازچه، جوانه ماش
یوییت اند ساور گوشت
۳۳۰,۰۰۰ تومان

یوییت اند ساور میگو

۱۸۰ گرم میگو تمپورا شده، آناناس، فلفل دلمه ای، روغن کنجد، کنجد، پیازچه، جوانه ماش
یوییت اند ساور میگو
۳۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ با فلفل و سبزیجات

۱۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، گرانول فلفل، قارچ، پیازچه، ریحان ساتوری شده، کرفس، سس سویا، سس تند و شیرین، ادویه آرومات، فلفل خواجا...
مرغ با فلفل و سبزیجات
۲۵۰,۰۰۰ تومان

بیف کاری

۱۸۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، ادویه کاری، روغن کنجد، پیازچه، بروکلی، فلفل دلمه ای، قارچ، برنج بخارپز شده، سیر
بیف کاری
۲۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ کاری

۱۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، ادویه کاری، روغن کنجد، پیازچه، بروکلی، فلفل دلمه ای، قارچ، برنج بخارپز شده، سیر
مرغ کاری
۲۷۵,۰۰۰ تومان

چیلی چیکن

۱۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، اسپایسی، فلفل دلمه ای، هویج، پیازچه، قارچ، به همراه برنج بخارپز شده، روغن کنجد ژاپنی
چیلی چیکن
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چیلی شریمپ

۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده اسپایسی، فلفل دلمه ای، هویج، پیازچه، قارچ، به همراه برنج بخارپز شده، روغن کنجد ژاپنی
چیلی شریمپ
۳۸۸,۰۰۰ تومان

واسابی شریمپ اسپشیال

۱۰ عدد میگو تمپورال شده، سس میگو واسابی، تخم ماهی سالمون، توبیکو پیاز سوخاری (۳ تکه)، کدو سوخاری شده (۳ تکه)
واسابی شریمپ اسپشیال
۵۷۰,۰۰۰ تومان

یاکی توری چیکن

فیله مرغ طعم دار شده، سس تریاکی، کنجد، پیازچه، همراه با برنج بخارپز شده
یاکی توری چیکن
۱۸۰,۰۰۰ تومان

گریل

سالمون نروژی گریل

سالمون نروژی طعم دار شده، برنج سرخ شده، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، بی بی کورن، بروکلی، قارچ، گل کلم
سالمون نروژی گریل
۶۸۰,۰۰۰ تومان

میگو گریل

۸ تکه میگو طعم دار شده، پیاز سوخاری، پوره سیب زمینی، بروکلی، قارچ، فلفل دلمه ای، برنج بخارپز شده
میگو گریل
۴۵۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ گریل

سینه مرغ طعم دار شده (۳۰۰ گرم)، سبزیجات، پیاز سوخاری، پوره سیب زمینی، برنج بخارپز
سینه مرغ گریل
۳۴۰,۰۰۰ تومان

پپراتیک

فیله گوساله طعم دار شده بدون استخوان (۳۰۰ گرم)، گرانول فلفل سیاه و سفید، سبزیجات، پوره سیب زمینی، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ شده
پپراتیک
۴۸۵,۰۰۰ تومان

گارلیک استیک

فیله گوساله طعم دار شده بدون استخوان (۳۰۰ گرم)، سیر، سبزیجات، پوره سیب زمینی، برنج، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ شده
گارلیک استیک
۴۸۵,۰۰۰ تومان

تیب استیک

راسته گوساله با استخوان طعم دار شده (۴۵۰ گرم)، سبزیجات، برنج، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ شده
تیب استیک
۵۴۰,۰۰۰ تومان

ریب استیک

راسته گوساله با استخوان طعم دار شده (۴۵۰ گرم)، سبزیجات، پیاز سوخاری، پوره سیب زمینی، بی بی کورن
ریب استیک
۵۴۵,۰۰۰ تومان

لم چاپس

دنده گوسفندی ۶ تکه طعم دار شده (۴۵۰ گرم)، سبزیجات، سیب زمینی، سرخ شده، برنج، پیاز سوخاری شده
لم چاپس
۴۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس

سوشی باکس یک

گلناز ۴ تکه، سالمون رول ۴ تکه، کریزی سالمون ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، تاتس ۲ تکه
سوشی باکس یک
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس دو

تورچ سالمون ۴ تکه، جوکی ابی ۴ تکه، فتوماکی ۴ تکه، اگه ماکی گرم ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
سوشی باکس دو
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس سه

کریسپی شریمپ ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، کالیفرنیا ۴ تکه، کریسپی کالیفرنیا ۴ تکه، اوشی پن ۲ تکه
سوشی باکس سه
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس چهار

ابی ماکی ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، مجیک رول ۴ تکه، ماکی سالمون ۴ تکه، تاتس ۲ تکه
سوشی باکس چهار
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس پنج

بیف تریاکی ۴ تکه، چیکن تریاکی ۴ تکه، کرانچی رول ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
سوشی باکس پنج
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس شش

۴ تکه دراگون رول، ۴ تکه مجیک رول، ۴ تکه ابی ماکی، ۴ تکه تنا ماکی، ۲ تکه پیش غذا اگه نوری
سوشی باکس شش
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس هفت

فیلادلفیا ۴ تکه، کریسپی کالیفرنیا ۴ تکه، تنا ماکی ۴ تکه، ابی ماکی ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
سوشی باکس هفت
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس هشت

کریسپی شریمپ ۴ تکه، مجیک رول ۴ تکه، کرانچی رول ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، اگه نوری ۲ تکه
سوشی باکس هشت
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس نه

۴ تکه سالمون رول، ۴ تکه سالمون توگاراشی، ۴ تکه سالمون ماکی، ۴ تکه تونا ماکی، ۲ تکه پیش غذا تاتس
سوشی باکس نه
۴۹۰,۰۰۰ تومان

وجترین سوشی باکس یک

کریسپی وج ۴ تکه، رد چیلی ۴ تکه، کرانچ ماکی گرم ۴ تکه، سبزیجات ماکی ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
وجترین سوشی باکس یک
۳۹۰,۰۰۰ تومان

وجترین سوشی باکس دو

مارو ماکی ۴ تکه، کاپاماکی ۴ تکه، ناسو رول ۴ تکه، گرین رول ۴ تکه، اوشی پن ۲ تکه
وجترین سوشی باکس دو
۳۹۰,۰۰۰ تومان

پک میکس غذا

میل باکس یک

شریمپ واسابی، بیف منگولین، مرغ ترش و شیرین، برنج سرخ شده
میل باکس یک
۴۹۰,۰۰۰ تومان

میل باکس دو

میگو ترش و شیرین، نودل گوشت، مرغ پرتقالی، برنج سرخ شده
میل باکس دو
۴۹۰,۰۰۰ تومان

میل باکس سه

نودل میگو، چاپسویی گوشت گوساله، مرغ با فلفل و سبزیجات، برنج سرخ شده
میل باکس سه
۴۹۰,۰۰۰ تومان

میل باکس چهار

میگو سوخاری، گارلیک بیف، مرغ با سس تریاکی، نودل سبزیجات
میل باکس چهار
۴۹۰,۰۰۰ تومان

میل باکس شش

گارلیک بیف، مرغ پرتقالی، برنج سرخ شده
میل باکس شش
۴۹۰,۰۰۰ تومان

میل باکس هفت

مرغ با سس کاری زرد، میگو با سس تریاکی، نودل سبزیجات
میل باکس هفت
۴۹۰,۰۰۰ تومان

وجترین میل باکس

چاپسویی سبزیجات، نودل سبزیجات، برنج سرخ شده با سبزیجات، اسپرینگ رول
وجترین میل باکس
۴۹۰,۰۰۰ تومان

پک میکس سوشی وغذا

بنتو باکس یک

کراکادو ۴ تکه، کریسپی شریمپ ۴ تکه، تاتس یک تکه، برنج سرخ شده با مرغ، اسپرینگ رول ۳ تکه
بنتو باکس یک
۴۹۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس دو

مجیک رول ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، تاتس یک تکه، نودل مرغ، اوشی پن ۳ تکه
بنتو باکس دو
۴۹۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس سه

کالیفرنیا ۴ تکه، تورچ سالمون ۴ تکه، تاتس یک تکه، مرغ ترش و شیرین، اگه نوری ۳ تکه
بنتو باکس سه
۴۹۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس چهار

کراکادو ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، تاتس یک تکه، مرغ با سس تریاکی، بال مرغ تای ۳ تکه
بنتو باکس چهار
۴۹۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس پنج

سالمون آووکادو ۴ تکه، سالمون توگاراشی ۴ تکه، تاتس یک تکه، مرغ پرتقالی، بال مرغ ژاپنی ۳ تکه
بنتو باکس پنج
۴۹۰,۰۰۰ تومان

پک میکس پیش غذا

زنسای باکس یک

اوشی پن ۲ تکه، تاتس ۲ تکه، بال مرغ ژاپنی ۳ تکه، سالاد جوانه
زنسای باکس یک
۳۹۰,۰۰۰ تومان

زنسای باکس دو

اسپرینگ رول ۴ تکه، اگه نوری ۲ تکه، بال مرغ پرتقالی ۳ تکه، کیمچی
زنسای باکس دو
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی پلت

سینی سوشی (۱۸ تکه)

۳ تکه سالمون ساشیمی، ۳ تکه تونا ساشیمی، ۳ تکه کرب ساشیمی، ۳ تکه میگو ساشیمی، ۳ تکه سالمون رول، ۳ تکه کرب رول
سینی سوشی (18 تکه)
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال تمپل سوشی خونه (۲۱ تکه)

۳ تکه اسموک سالمون رول، ۳ تکه سوشی سالمون آواکادو، ۳ تکه گلناز، ۳ تکه مجیک رول، ۳ تکه کریسپی کالیفرنیا، ۳ تکه سوباراشی رول، ۳ تکه ...
اسپشیال تمپل سوشی خونه (21 تکه)
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال ماکی ست (۱۸ تکه)

۳ تکه کرب ماکی، ۳ تکه سالمون توگاراشی ماکی، ۳ تکه میگو کریسپی ماکی، ۳ تکه سامورایی ماکی، ۳ تکه اگه ماکی گرم، ۳ تکه تانجو ماکی
اسپشیال ماکی ست (18 تکه)
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا سرد

سالاد ویژه بیف

فیله گوساله گریل شده (۱۸۰ گرم)، کاهو پیچ، جوانه ماش، بی بی اسفناج، ریحان تازه، زیتون سبز، گوجه گیلاسی، کاهو بنفش، روغن زیتون، ادوی...
سالاد ویژه بیف
۳۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد اوشن

میگو سوخاری (۴ عدد)، سالمون سوخاری شده (۶۰ گرم)، کرب (۷۰ گرم)، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، هویج، ادویه توگوراشی، توبیکو، پودر پانکو، ما...
سالاد اوشن
۴۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد کرب

کرب (۱۰۰ گرم)، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، کاهو بنفش، جوانه ماش، هویج، خیار، زیتون سبز، سس مخصوص سوشی خونه
سالاد کرب
۳۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فراید چیکن

مرغ سوخاری شده(۱۷۰ گرم)، کاهوی پیچ، کاهو بنفش، زیتون سبز، گوجه گیلاسی، هویج رنده شده، ذرت، جوانه ماش، ریحان تازه، سس مخصوص سوشی خو...
سالاد فراید چیکن
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ گریل

سینه مرغ گریل شده(۱۷۰ گرم)، کاهو پیچ، کاهو بنفش، زیتون سبز، گوجه گیلاسی، ریحون تازه، هویج رنده شده، جوانه ماش، سس مخصوص سوشی خونه
سالاد مرغ گریل
۲۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

آواکادو، کاهو پیچ، بروکلی، خیار، زیتون سبز، بی بی اسفناج، ریحان تازه، جوانه ماش، کاهو بنفش، سس مخصوص سوشی خونه
سالاد سبز
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد اسموک سالمون

سالمون اسموک(۱۲۰ گرم)، آواکادو، کاهو پیچ، جوانه ماش، پودر پانکو، کاهو بنفش، هویج رنده شده، خیار، زیتون، توبیکو، سس ویژه سرآسپز
سالاد اسموک سالمون
۴۳۰,۰۰۰ تومان

کیمچی

کاهو چینی، ترب، پیازچه، هویج، سس کیم چی، ادویه های ژاپنی، خوآجا
کیمچی
۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا گرم

کتف مرغ کادایف (۴ تکه)

۴ تکه کتف مرغ طعم دار شده، کادایف، خمیر تمپورا ژاپنی، کنجد، روغن کنجد، سس تند و شیرین، پیاز سوخاری، سیب زمینی
کتف مرغ کادایف (4 تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

بال مرغ ژاپنی (۶ تکه)

۶ تکه بال مرغ تمپورا شده، سس مخصوص، ادویه ژاپنی، سس تریاکی، سس سویا، پیاز سوخاری، کنجد
بال مرغ ژاپنی (6 تکه)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

بال مرغ تای (۶ تکه)

۶ تکه بال مرغ تمپورا شده، ادویه ژاپنی، سس تند و شیرین ژاپنی، کنجد، روغن کنجد، پیاز سوخاری
بال مرغ تای (6 تکه)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن بایت

تکه های مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سس اسپشیال، پیاز سوخاری، ادویه آرومات
چیکن بایت
۲۲۰,۰۰۰ تومان

میگو با سس باترلمون (۶ تکه)

۶ تکه میگو طعم دار شده با سس کره و لیمو، قارچ، اویه خوآجا
میگو با سس باترلمون (6 تکه)
۳۸۰,۰۰۰ تومان

فیش بایت (۶ تکه)

۶ تکه سالمون سوخاری شده، سیب زمینی سرخ کرده، سس سرآشپز، پیاز سوخاری
فیش بایت (6 تکه)
۳۴۰,۰۰۰ تومان

اوشی پن

۲ تکه پیراشکی رول شده با خمیر دست ساز ژاپنی، برنج ژاپنی، سبزیجات، زنجبیل، سس مخصوص، کنجد، روغن کنجد
اوشی پن
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرینگ رول ژاپنی (۴ تکه)

۴ تکه، سبزیجات، خمیر دست ساز ژاپنی، آرد ذرت، سس تند و شیرین
اسپرینگ رول ژاپنی (4 تکه)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

تاتس (۶ تکه)

۶ تکه، برنج کریپسی شده، سالمون، ماهی تن، میگو، سس مخصوص، کنجد، روغن کنجد
تاتس (6 تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کاتسوکانی (۴ تکه)

۴ تکه، پران (کرب) سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، پیاز سوخاری، سس اسپشیال
کاتسوکانی (4 تکه)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

اگه نوری (۴ تکه)

۴ تکه جلبک سوخاری شده، سس مخصوص، کنجد، پودر تمپورا
اگه نوری (4 تکه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

اسکویید سوخاری

اسکویید طعم دار و تمپورا شده، آرد ژاپنی، سس اسپشیال، پیاز سوخاری
اسکویید سوخاری
۴۷۰,۰۰۰ تومان

سوپ تند و شیرین سبزیجات

کرفس، هویج، قارچ، بروکلی، کدو، پیازچه، نودل مامی، سس مخصوص سوشی خونه
سوپ تند و شیرین سبزیجات
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ نودل مرغ

مرغ طعم دار شده، کرفس، هویج، قارچ، پیازچه، نودل مامی، بروکلی، جعفری، ریحان
سوپ نودل مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ نودل گوشت

فیله گوساله طعم دار شده، کرفس، هویج، قارچ، پیازچه، نودل مامی، بروکلی، گشنیز تازه، سس مخصوص سوشی خونه
سوپ نودل گوشت
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ میگو

خمیر و عصاره میسو ژاپنی، پنیر توفو، پیازچه، جلبک
سوپ میگو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

جینجر

(یک نفره)، ۵۰ میلی لیتر
جینجر
۳۸,۰۰۰ تومان

واسابی

(یک نفره)، ۵۰ میلی لیتر
واسابی
۳۸,۰۰۰ تومان

سس تریاکی

(یک نفره)، ۵۰ میلی لیتر
سس تریاکی
۴۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد

(یک نفره)، ۵۰ میلی لیتر
سس سالاد
۳۵,۰۰۰ تومان

سس سویا

(یک نفره)، ۵۰ میلی لیتر
سس سویا
۳۰,۰۰۰ تومان

سس اویستر

(یک نفره)، ۵۰ میلی لیتر
سس اویستر
۳۰,۰۰۰ تومان

سس تای (سس سوی چیلی)

(یک نفره)، ۵۰ میلی لیتر
سس تای (سس سوی چیلی)
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

پشن فروت

۳۵۰ میلی لیتر، میوه طبیعی پشن فروت، آب آلوورا، آب پرتقال
پشن فروت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

دراگون

۳۵۰ میلی لیتر، میوه طبیعی دراگون، کاکتوس، شیر نارگیل
دراگون
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاپایا

۳۵۰ میلی لیتر، میوه طبیعی پاپایا، آب انبه، آب پرتقال
پاپایا
۱۴۵,۰۰۰ تومان

بلوبری

۳۵۰ میلی لیتر، میوه طبیعی بلوبری، طعم دهنده طبیعی، عصاره طبیعی بلوبری
بلوبری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال سوشی خونه ۱

۳۵۰ میلی لیتر، میکس ۵ مدل میوه های استوایی
اسپشیال سوشی خونه 1
۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال سوشی خونه ۲

۳۵۰ میلی لیتر، میکس ۵ مدل میوه های استواییُ‌تکه های میوه های استوایی
اسپشیال سوشی خونه 2
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بلو هاوایی

۳۵۰ میلی لیتر، بلوکاراسیو، شیر نارگیل، آب اناناس
بلو هاوایی
۹۰,۰۰۰ تومان

چری بری

۳۵۰ میلی لیتر، آب آلبالو، لیمو، آب آلو
چری بری
۸۸,۰۰۰ تومان

رد فایر

۳۵۰ میلی لیتر، آب آلبالو، آب آلو، فلفل تند، لیمو
رد فایر
۹۵,۰۰۰ تومان

ماکتل پرتقال

۳۵۰ میلی لیتر، اب پرتقال طبیعی، کرنبری، لیمو
ماکتل پرتقال
۷۵,۰۰۰ تومان

فلامینگو

۳۵۰ میلی لیتر،کرنبری، لیمو، آب آناناس
فلامینگو
۷۵,۰۰۰ تومان

چینچر موهیتو

۳۵۰ میلی لیتر، لیمو، نعنا، آب، زنجبیل
چینچر موهیتو
۸۸,۰۰۰ تومان

جینجر لیموناد

۳۵۰ میلی لیتر، زنجبیل، لیمو، آب گاز دار، پری یر
جینجر لیموناد
۸۸,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۵۰ میلی لیتر، نعنا، لیمو، آب گاز دار پری یر
موهیتو
۷۸,۰۰۰ تومان

لیموناد

۳۵۰ میلی لیتر، لیمو، آب گازدار پری یر
لیموناد
۷۰,۰۰۰ تومان

دسر

موچی بزرگ

یک عدد، آرد برنج ژاپنی، خمیر موچی سایز بزرگ
موچی بزرگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

موچی ژاپنی

یک عدد، آرد برنج ژاپنی، خمیر موچی
موچی ژاپنی
۸۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک ژاپنی

یک اسلایس، آرد مخصوص چیز کیک ژاپنی، پنیر خامه ای ژاپنی
چیز کیک ژاپنی
۶۵,۰۰۰ تومان