جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، سالامی، بیکن، سوجوک، قارچ
پیتزا مخلوط آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم پپرونی، سوجوک، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای سبز
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری، بادمجان، قارچ، زیتون سبز، زیتون سیاه، گوجه، فلفل دلمه ای سبز
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم فیله مرغ گریل، قارچ، زیتون سبز، گوجه، ریحان
پیتزا چیکن آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، گوشت گوساله گریل شده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، زیتون سبز
پیتزا ویژه آمریکایی

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم راسته گوساله، سس حریر سیر، قارچ، زیتون سیاه
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون گوشت دودی، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، ذرت، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا کلاسیک آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی

پپرونی سوجوک و سس تند
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، گوشت گوساله گریل شده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، زیتون سبز
پیتزا ویژه آمریکایی

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزای بیف و‌ بادمجان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم فیله گوساله خلالی، بادمجان ورقه ای
پیتزای بیف و‌ بادمجان آمریکایی

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف و بیکن و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم فیله گوساله خلالی، راسته گوساله، بیکن، قارچ، زیتون سبز، فلفل دلمه ای سبز
پیتزا بیف و بیکن و استیک آمریکایی

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم فیله گوساله خلالی، راسته گوساله، زیتون سبز، زیتون سیاه
پیتزا بیف و استیک آمریکایی

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم راسته گوساله، بیکن گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای سبز
پیتزا بیکن و استیک آمریکایی

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم راسته گوساله، سس حریر سیر، قارچ، زیتون سیاه
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزای چیکن پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم مرغ تکه ای، فلفل دلمه ای سبز، زیتون سبز
پیتزای چیکن پپرونی آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، سالامی، بیکن، سوجوک، قارچ
پیتزا مخلوط آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای سبز
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم فیله گوساله خلالی، قارچ، زیتون سبز
پیتزا ماشروم بیف آمریکایی

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و بادمجان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون گوشت دودی، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، ذرت، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت و بادمجان آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و بادمجان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم راسته گوساله، بادمجان کبابی، سس حریر سیر، زیتون سیاه
پیتزا استیک و بادمجان آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون گوشت دودی، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، ذرت، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا کلاسیک آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم فیله مرغ گریل، قارچ، زیتون سبز، گوجه، ریحان
پیتزا چیکن آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم پپرونی، سوجوک، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، بادمجان، قارچ، زیتون سبز، زیتون سیاه، گوجه، فلفل دلمه ای سبز
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

متوسط

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

سوپرمک کلاسیک

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
سوپرمک کلاسیک
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوپر مک ویژه

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
سوپر مک ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پیاز، جعفری، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
برگر کلاسیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

جامبو برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون دودی، قارچ مخصوص، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
جامبو برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ایران برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن پنیر، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، نان مک
ایران برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساری برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پیاز کاراملی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان مک
ساری برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ با سس مخصوص، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان مک
ماشروم برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی،سس قارچ ، پنیر اسموکی. پنیر گودا. خیارشور، گوجه، نان مک
اسموکی برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی،، خیارشور، گوجه، کاهو
برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ مجاری، پنیر پیتزا، قارچ، نان باگت
 ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه چیکن آلفردو

پنه، سس آلفردو، مرغ تکه ای، ماشروم، سس مخصوص
پاستا پنه چیکن آلفردو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده تگزاس

سیب زمینی سرخ کرده، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی تند با سس چیلی، سس چدار
سیب زمینی سرخ کرده تگزاس
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده زیگزاگی

سیب زمینی سرخ کرده، سس بیت
سیب زمینی سرخ کرده زیگزاگی
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، حریره سیر
نان سیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار مخصوص (۲ نفره)

کاهو رسمی، زیتون، پنیر پارمسان، چیکن طعم دار، نان تست طعم دار، سس مخصوص
سالاد سزار مخصوص (2 نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سس

سس پنیر

سس دیپ پنیر
سس پنیر
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ قوطی خوشگوار

۳۲۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان