جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، کوکتل، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سینه مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، جعفری، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت گوساله خلال شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا سیسیلی آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه آمریکایی

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

فیله سوخاری طعم دار شده، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله مرغ سوخاری

۴ تکه

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوایی آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا هاوایی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، کوکتل، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، کوکتل، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تند آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سس تند، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ و پپرونی، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی تند آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی تند آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت گوساله خلال شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و سیر آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و سیر آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، زبان گوساله طعم دار شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا زبان آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سینه مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، جعفری، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سینه مرغ، گوشت گوساله خلال شده، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزای مخصوص، جعفری، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۶۲,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ۲ برش پیتزا پپرونی، ۲ برش پیتزا مخصوص، ۲ برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲ برش پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهارفصل آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ۲ برش پپرونی: خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، پنیر پیتزا مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، ۲ برش ق...
پیتزا چهار فصل آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و زبان آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت گوساله خلال شده، زبان گوساله، پنیر پیتزای مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و زبان آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۷۲,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر مخصوص (نان فانتزی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر مخصوص (نان فانتزی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص (نان فانتزی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر مخصوص (نان فانتزی)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل استریپس (نان فانتزی)

کوکتل سوخاری طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل استریپس (نان فانتزی)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن سورپرایز (نان فانتزی)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، ژامبون مرغ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ چیکن سورپرایز (نان فانتزی)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول هر شب (نان فانتزی)

۳ تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، ژامبون مرغ، یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ غول هر شب (نان فانتزی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هر شب (نان فانتزی)

گوشت گوساله خلال شده، یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه هر شب (نان فانتزی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس هر شب (نان فانتزی)

یک عدد هات داگ، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ میکس هر شب (نان فانتزی)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس رست بیف (نان فانتزی)

گوشت گوساله خلال شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ میکس رست بیف (نان فانتزی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان فانتزی)

۴ تکه فیله مرغ طعم دار و گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان فانتزی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ (نان فانتزی)

دو عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوپر هات داگ (نان فانتزی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان (نان فانتزی)

زبان گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زبان (نان فانتزی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت (نان فانتزی)

سینه مرغ تکه ای طعم دار شده، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و گوشت (نان فانتزی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان فانتزی)

مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان فانتزی)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت (نان فانتزی)

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ گوشت (نان فانتزی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد (ژامبون گوشت و مرغ)

مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سرد (ژامبون گوشت و مرغ)
۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری

فیله سوخاری طعم دار شده، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله مرغ سوخاری

۲ تکه

۸۰,۰۰۰ تومان

۴ تکه

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

فیله مرغ با خمیر بنیه، سیب زمینی سرخ شده، چهار عدد سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
جوجه چینی

۵ تکه

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب کوکتل استریپس

۱۲ تکه کوکتل طعم دار شده سوخاری، سیب زمینی، سه عدد سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
بشقاب کوکتل استریپس
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه جوجه چینی، ۴ تکه کوکتل سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سه عدد سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
بشقاب سوخاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده ساده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده ساده

کوچک (۳۵۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۷۰۰ گرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر

سیب زمینی سرخ شده، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سوپر
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی هات داگ

سیب زمینی سرخ شده، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر وٰ ژامبون

سیب زمینی سرخ شده، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر وٰ ژامبون
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سیر
نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، کاهو، گوجه، خیار، سس
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۵۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

موهیتو

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ سنتی نصیری کوزه ای

۵۰۰ میلی لیتر، غلیظ با سبزیجات معطر
دوغ سنتی نصیری کوزه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان