جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

( ۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۲۰۰ گرم فیله مرغ، ۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی ویژه

پیتزا ستاره ای ویژه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، قارچ، ژامبون گوشت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر (۴ سانتیمتر دور لبه برگردان پر شده از کوکتل)
پیتزا ستاره ای ویژه (ایتالیایی)
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کرانچی آتیش ویژه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، مرغ، قارچ، ژامبون گوشت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر (۴ سانتیمتر دور لبه برگردان پر شده از کوکتل )
پیتزا کرانچی آتیش ویژه (ایتالیایی)
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ویژه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، گوشت تکه ای، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر (۴ سانتیمتر دور لبه برگردان پر شده از گوشت و کوکتل...
پیتزا استیک ویژه (ایتالیایی)
ناموجود

پیتزا مرغ و قارچ ویژه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، قارچ، مرغ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر (۴ سانتیمتر دور لبه برگردان پر شده از مرغ و کوکتل)
پیتزا مرغ و قارچ ویژه (ایتالیایی)
۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ویژه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر (۴ سانتیمتر دور لبه برگردان پر شده از کوکتل )
پیتزا پپرونی ویژه (ایتالیایی)
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کارناوال سبزیجات ویژه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، پیاز، کدو، بادمجان، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر (۴ سانتیمتر دور لبه برگردان پر شده از کوکتل)
پیتزا کارناوال سبزیجات ویژه (ایتالیایی)
۲۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا آتیش ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، ژامبون گوشت، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا آتیش ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، گوشت تکه ای، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استیک ایتالیایی (دو نفره)
ناموجود

پیتزا مرغ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، قارچ، مرغ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مرغ ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتیمتری، بادمجان، کدو، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، پنیر
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

( ۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده (۲۸*۴۰ سانتیمتری)

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

(۲۴*۱۸ سانتیمتری)

۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قلبی مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴*۱۸ سانتیمتری، ژامبون، مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قلبی مخصوص آمریکایی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قلبی پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴*۱۸ سانتیمتری، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قلبی پپرونی آمریکایی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۶ سانتیمتری، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص و مخصوص آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا امریکایی ۲۸*۴۰ -ژامبون - مرغ- قارچ- پنیر - فلفل دلمه
پیتزا مخصوص و مخصوص آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص و سبزیجات آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، ۱/۲ پیتزا مخصوص: ژامبون، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ۱/۲ پیتزا سبزیجات: ذرت، قارچ، پنیر، ف...
پیتزا مخصوص و سبزیجات آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۲۵,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص و پپرونی آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، ۱/۲ پیتزا مخصوص: ژامبون، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ۱/۲ پیتزا پپرونی: پنیر، فلفل دلمه ای،...
پیتزا مخصوص و پپرونی آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و سبزیجات آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، ۱/۲ پیتزا سبزیجات: ذرت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، هویج، نخود فرنگی، ۱/۲ پیتزا مرغ: قارچ، مرغ،...
پیتزا مرغ و سبزیجات آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پپرونی آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، ۱/۲ پیتزا پپرونیک پنیر، فلفل دلمه ای، پپرونی، ۱/۲ پیتزا گوشت: قارچ، رست بیف، پنیر
پیتزا گوشت و پپرونی آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۵۵,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و سبزیجات آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، ۱//۲ پیتزا گوشت: قارچ، رست بیف، پنیر، ۱/۲ پیتزا سبزیجات: ذرت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، هویج،...
پیتزا گوشت و سبزیجات آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی و مرغ آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، ۱/۲ پیتزا پپرونی: پنیر، فلفل دلمه ای، پپرونی، ۱/۲ پیتزا مرغ: قارچ، مرغ، پنیر
پیتزا پپرونی و مرغ آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، گوشت رست شده، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا مرغ آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، گوشت رست شده، قارچ، پنیر، مرغ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مخصوص آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا ۲۸*۴۰ گوشت رست بیف شده-قارچ -پنیر -ژامبون -مرغ - فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مخصوص آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۵۵,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۴۰ سانتیمتری، ۱/۴ پیتزا گوشت و قارچ، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار طعم آمریکایی (خانواده)
۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

برگر

آتیش برگر

۱۵۰ گرم برگر، ۱۶۰ گرم فیله مرغ، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
آتیش برگر
۲۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۰۹,۶۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۲۰
۱۰۱,۰۰۰ ۸۰,۸۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم برگر، قارچ، پیاز، نان برگر
قارچ برگر
۲۰
۱۰۱,۰۰۰ ۸۰,۸۰۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

فیله برگر

۱۵۰ گرم برگر، ۱۶۰ گرم فیله مرغ، خیارشور، سس مخصوص، پیاز، پنیر گودا، کاهو، نان برگر
فیله برگر
۲۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۰۹,۶۰۰ تومان

زینگر

۱۳۰ گرم فیله مرغ تند، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
زینگر
۲۰
۹۲,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ گریل با پنیر

۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، قارچ، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ مرغ گریل با پنیر
۲۰
۹۳,۰۰۰ ۷۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری با پنیر گودا

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ سوخاری با پنیر گودا
۲۰
۹۳,۰۰۰ ۷۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ سوپر سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ سوپر سوپریم
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

نان استریپس

یک عدد نان بروچن
نان استریپس
۲۰
۳,۰۰۰ ۲,۴۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۱۵۰ گرم فیله مرغ، ۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)
۲۰
۱۱۸,۰۰۰ ۹۴,۴۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۲۰۰ گرم فیله مرغ، ۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

چیزا

۱۵۰ گرم فیله مرغ تند، پنیر پیتزا، پپرونی، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
چیزا
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سس ویژه

۶۰ گرم سس مخصصوص سالاد سزار و سالاد یونانی
سس ویژه
۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
ناموجود

نان سیر

۴ تکه نان باگت، سیر، کره، جعفری، پنیر
نان سیر
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۱۰۰ گرم، کلم سفید، هویج، شوید، سس
سالاد کلم
ناموجود

سالاد فصل

۲۵۰ گرم، کاهو، گوجه، خیار، هویج ذرت
سالاد فصل
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

۳۵۰ گرم، کاهو هویج، زیتون، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، پنیر، تخم خرفه
سالاد یونانی
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص آتیش

۴۵۰ گرم، مرغ، کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، خیار، پنیر، ذرت، سس مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد مخصوص آتیش
۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۶۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان