جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا دومینوز (جردن)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

ناموجود

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، هات داگ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سس گوجه، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله طعم دار شده، کاهو، چیپس، سس تند، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاکو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تونی پپرونی آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کراینر آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، ژامبون ، هات داگ، قارچ، فیله مرغ گریل شده، ذرت، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، ...
پیتزا کراینر آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ و فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، زیتون سیاه، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر میکس...
پیتزا فنیتو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رومان آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، فلفل قرمز، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رومان آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله طعم دار شده، کاهو، چیپس، سس تند، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاکو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، هات داگ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تونی پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاباسکو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاباسکو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن موناکو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا چیکن موناکو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

ناموجود

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، ژامبون، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (پنجره ای)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراینر آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، ژامبون مرغ و گوشت، هات داگ، قارچ، فیله مرغ گریل شده، ذرت، زیتون سیاه، فل...
پیتزا کراینر آمریکایی (پنجره ای)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ و فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، زیتون سیاه، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر می...
پیتزا فنیتو آمریکایی (پنجره ای)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رومان آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، فلفل قرمز، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رومان آمریکایی (پنجره ای)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله طعم دار شده، کاهو، چیپس، سس تند، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاکو آمریکایی (پنجره ای)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، هات داگ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو آمریکایی (پنجره ای)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تونی پپرونی آمریکایی (پنجره ای)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاباسکو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاباسکو آمریکایی (پنجره ای)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (پنجره ای)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی (پنجره ای)
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن موناکو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا چیکن موناکو آمریکایی (پنجره ای)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (پنجره ای)
۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سس گوجه، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (پنجره ای)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (پنجره ای)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک فلفل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوساله تکه ای، سس سیر، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا استیک فلفل (ایتالیایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوساله تکه ای، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، سس سیر، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا گوشت استیک (ایتالیایی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک سیر (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوساله تکه ای، سس سیر، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا استیک سیر (ایتالیایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا چیکن (ایتالیایی)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کرما استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)،سس کرمی ماشروم، استیک گوساله ۱۰۰گرم، پنیر موزارلا، پنیر دودی، ریحان
پیتزا کرما استیک (ایتالیایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کرما دیپولو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)،سس کرمی ماشروم، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، پنیر موزارلا، پنیر دودی، ریحان
پیتزا کرما دیپولو (ایتالیایی)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کرما وجتبلا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)،سس کرمی ماشروم، بادمجان، زیتون، ذرت، گوجه زیتونی، پنیر موزارلا، پنیر دودی، ریحا...
پیتزا کرما وجتبلا (ایتالیایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (کالزونه)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر گودا، کنجد، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا کالزونه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافد کراست

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر هات داگ و پنیر)، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا هات داگ استافد کراست
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر راسته گوساله و پنیر)، پپرونی، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سوپریم گوشت
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر فیله مرغ و پنیر)، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سوپریم چیکن
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون ، کنجد، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا کریپ مکزیکی
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری، پپرونی، فیله گوساله، ژامبون مرغ و گوشت، هات داگ، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر میکس، سس مخ...
پیتزا پارامیس
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)، سس مخصوص، اوریگانو، فیله بوقلمون ۲۰۰ گرم، قارچ، جعفری، پنیر میکس، پنیر دودی
پیتزا بوقلمون
۱۷۶,۰۰۰ تومان

برگر (فرانسوی)

چیز برگر فرانسوی (دوبل)

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۲ عدد پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
چیز برگر فرانسوی (دوبل)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی (سینگل)

برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
چیز برگر فرانسوی (سینگل)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر (فرانسوی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
اسپایسی برگر (فرانسوی)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر (فرانسوی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
ماشروم برگر (فرانسوی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۱۳۰گرم فیله مرغ گریل شده، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، قارچ، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ شده، به همراه...
میکس برگر فرانسوی
۱۴۷,۰۰۰ تومان

بیکن برگر (فرانسوی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ژامبون گوشت، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
بیکن برگر (فرانسوی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر فرانسوی

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
 چیکن برگر فرانسوی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر (کمبو)

چیز برگر کمبو (دوبل)

۲ عدد برگر ۱۳۰ گرمی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
چیز برگر کمبو (دوبل)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر کمبو (سینگل)

برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
چیز برگر کمبو (سینگل)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
اسپایسی برگر (کمبو)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
ماشروم برگر (کمبو)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۱۳۰گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، ۲عدد پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سیب زمینی سرخ شده، به همراه...
میکس برگر (کمبو)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

بیکن برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه ...
بیکن برگر (کمبو)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر (کمبو)

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سیب زمینی سرخ شده، به همراه نوشابه قوطی
چیکن برگر (کمبو)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کرمی ماشروم برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کرمی ماشروم، خیارشور، گوجه، کاهو، پنیر گودا، سس مخصوص، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ شده، به هم...
کرمی ماشروم برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

جوسی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پیاز کاراملایز، خیارشور، گوجه، کاهو، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ شده، به همراه نوشابه...
جوسی برگر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه دومینوز

فیله گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ ویژه دومینوز
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۲۰گرم استیک گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ استیک
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ هات رویال
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون بیکن گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی (تند)

فیله گوساله ریش ریش شده، پپرونی، قارچ، فلفل قرمز، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ چیلی (تند)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمین سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده قارچ و پنیر

سیب زمین سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس کرمی ماشروم

سیب زمینی سرخ شده، سس کرمی ماشروم، پنیر پارمزان،
سیب زمینی با سس کرمی ماشروم
۶۸,۰۰۰ تومان

گابانا تنوری

نیم پرس، ژامبون، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، کره، سس تک نفره
گابانا تنوری
۵۹,۰۰۰ تومان

ناچو

چیپس، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
ناچو
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری، سس سیر تازه، پنیر میکس، پنیر گودا، سس یک نفره
نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ رست شده، نان تست شده، گوجه گیلاسی، زیتون، سس مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۸۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیماناد طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر (اسموتی)
لیماناد طبیعی
۳۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۴۰۰ میلی لیتر (اسموتی)
موهیتو
۳۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۴۰۰ میلی لیتر (اسموتی)
آب هندوانه
۳۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو لیمو
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو کلاسیک
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو استوایی
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو سیب

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو سیب
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو هلو
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

مکس

۱۰,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی اف اس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی اف اس

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان