جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا علاالدین (اختیاریه)

پر‌طرفدارها

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

متوسط

۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۰۵,۰۰۰ ۲۵۹,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی۲۲سانتی
پیتزا پنیر

کوچک

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا مکزیکی تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، گوشت چرخ کرده، کاهو، چیپس مکزیکی
پیتزا مکزیکی تاکو

کوچک

۱۵
۱۱۷,۰۰۰ ۹۹,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا دوستداران گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، کالباس، سوسیس، گوشت چرخ کرده
پیتزا دوستداران گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۶۵,۰۰۰ ۳۱۰,۲۵۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی، فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۲,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۴,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۶۷,۰۰۰ ۲۲۶,۹۵۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

کوچک

۱۵
۱۰۱,۰۰۰ ۸۵,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۰۵,۰۰۰ ۲۵۹,۲۵۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی،
پیتزا دوستداران سبزیجات

کوچک

۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۴۱,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۱,۰۰۰ ۱۹۶,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا نیویورکر

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورکر

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی۲۲سانتی
پیتزا پنیر

کوچک

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

کوچک

۱۵
۱۰۱,۰۰۰ ۸۵,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۰۵,۰۰۰ ۲۵۹,۲۵۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی،
پیتزا دوستداران سبزیجات

کوچک

۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۴۱,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۱,۰۰۰ ۱۹۶,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا نیویورکر

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورکر

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، گوشت چرخ کرده، کاهو، چیپس مکزیکی
پیتزا مکزیکی تاکو

کوچک

۱۵
۱۱۷,۰۰۰ ۹۹,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا دوستداران گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، کالباس، سوسیس، گوشت چرخ کرده
پیتزا دوستداران گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۶۵,۰۰۰ ۳۱۰,۲۵۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، فیله مرغ، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا فیله مرغ

کوچک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۶۳,۰۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۲,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۴,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۶۷,۰۰۰ ۲۲۶,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۵,۰۰۰ ۳۰۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ تنوری سبزیجات

قارچ، پیاز، فلفل سبز، پنیر، گوجه ، نان مخصوص
ساندویچ تنوری سبزیجات

کوچک

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری سالامی

قارچ، فلفل سبز، کالباس ۸۰% مخلوط مرغ و گوشت، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ تنوری سالامی

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری پپرونی

پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ تنوری پپرونی

کوچک

۹۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری گوشت

گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، پیاز، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ تنوری گوشت

کوچک

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری کالباس

کالباس ۸۰% گوشت، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ تنوری کالباس

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری سوسیس

سوسیس، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ تنوری سوسیس

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری ژامبون مرغ

ژامبون ۸۰% مرغ، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ تنوری ژامبون مرغ

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری ژامبون بره

ژامبون ۸۰% بره، پنیر، قارچ، پیاز، نان مخصوص
ساندویچ تنوری ژامبون بره

کوچک

۹۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری فیله مرغ

فیله مرغ چرخ شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ تنوری فیله مرغ

کوچک

۱۰۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری رست بیف

گوشت رست بیف، پنیر، قارچ، پیاز، نان مخصوص
ساندویچ تنوری رست بیف

کوچک

۱۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس

یک پرس سیب زمینی تنوری، پنیر، سس
سیب زمینی تنوری با پنیر و سس
۵۹,۰۰۰ تومان

نان سیردار با پنیر و سس

نان مخصوص ، سس سیر ، پنیر ، سس مخصوص
نان سیردار با پنیر و سس
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی لیمو

دلستر لیمو
ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

دلستر قوطی استوایی
ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هلو

ماءالشعیر قوطی هلو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک کوکاکولا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک اسپرایت
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان