جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (سهروردی)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۶,۰۰۰ ۹۲,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۰۳,۰۰۰ ۱۶۲,۴۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۵۱,۰۰۰ ۱۲۰,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۷,۰۰۰ ۱۸۹,۶۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۳۸,۴۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۱,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله تکه شده، سس سیر، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص هات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۶۷,۲۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا سالامی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ۱*۴ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ترکیب ۴ نوع پیتزا به انتخاب شما
پیتزا 1*4 آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۱۳۴,۰۰۰ ۱۰۷,۲۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۱۸,۰۰۰ ۱۷۴,۴۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص هات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۶۷,۲۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص پارامیس آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۱,۰۰۰ ۱۶۸,۸۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۱,۰۰۰ ۱۶۸,۸۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۶,۰۰۰ ۹۲,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۰۳,۰۰۰ ۱۶۲,۴۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۱,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله ریش ریش شده، پنیر مخصوص پارمسان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۲۹,۰۰۰ ۱۸۳,۲۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۵۱,۰۰۰ ۱۲۰,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۷,۰۰۰ ۱۸۹,۶۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۳۸,۴۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۳۸,۴۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۳۸,۴۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مونترال مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۹,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۰۳,۰۰۰ ۱۶۲,۴۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، ، فلفل هالوپینو، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال چیلی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۶,۰۰۰ ۱۸۸,۸۰۰ تومان

پیتزا سیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سیر آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۸۷,۰۰۰ ۶۹,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۲,۸۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم چیکن آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۲۹,۰۰۰ ۱۸۳,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دلی سوزو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن، ژامبون بوقلمون، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص دیپ چیز، پنیر گودا، پنیر پارمسان
پیتزا دلی سوزو آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۳۶,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۶,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله تکه شده، سس سیر، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا استیک ایتالیایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا ۱*۴ متوسط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، ترکیب ۴ نوع پیتزا به انتخاب شما
پیتزا 1*4 متوسط (پنجره ای)
۲۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۲۰
۱۴۷,۰۰۰ ۱۱۷,۶۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا سالامی (پنجره ای)
۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۲۰
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۲,۸۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۲۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۳۸,۴۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۲۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۱,۲۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمسان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۲۰
۱۷۷,۰۰۰ ۱۴۱,۶۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)
۲۰
۱۴۴,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)
۲۰
۱۷۷,۰۰۰ ۱۴۱,۶۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)
۲۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۳۸,۴۰۰ تومان

پیتزا دلی سوزو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، بیکن، ژامبون بوقلمون، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص دیپ چیز، پنیر گودا، پنیر پارمسان
پیتزا دلی سوزو (پنجره ای)
۲۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۲۷,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، قارچ، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۲۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۲۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، سس سیر، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سیر (پنجره ای)
۲۰
۱۰۹,۰۰۰ ۸۷,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۲۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

برگر

همبرگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر سینگل
۲۰
۱۱۴,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰ تومان

همبرگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر دبل
۲۰
۱۴۸,۵۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

چیز برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر سینگل
۲۰
۱۱۹,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

چیز برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر دبل
۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

چیلی برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر سینگل
۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

چیلی برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر دبل
۲۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰ تومان

ماشروم برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر سینگل
۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

ماشروم برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر دبل
۲۰
۱۵۷,۵۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر سینگل
۲۰
۱۱۹,۵۰۰ ۹۵,۶۰۰ تومان

پپرونی برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر دبل
۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر سینگل
۲۰
۱۲۴,۵۰۰ ۹۹,۶۰۰ تومان

رویال برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر دبل
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر چیلی سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی سینگل
۲۰
۱۲۵,۵۰۰ ۱۰۰,۴۰۰ تومان

رویال برگر چیلی دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی دبل
۲۰
۱۶۱,۰۰۰ ۱۲۸,۸۰۰ تومان

میکس برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر سینگل
۲۰
۱۲۲,۵۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

میکس برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ۳۲۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر دبل
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر سینگل

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر سینگل
۲۰
۱۱۱,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰ تومان

چیکن برگر دبل

۳۲۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر دبل
۲۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۱۳,۶۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی سینگل

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی سینگل
۲۰
۱۱۲,۰۰۰ ۸۹,۶۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی دبل

۳۲۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی دبل
۲۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰ تومان

کمبو برگر

همبرگر کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
همبرگر کمبو سینگل
۲۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۳۳,۶۰۰ تومان

همبرگر کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
همبرگر کمبو دبل
۲۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ تومان

چیز برگر کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
چیز برگر کمبو سینگل
۲۰
۱۷۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

چیز برگر کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
چیز برگر کمبو دبل
۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

چیلی برگر کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده...
چیلی برگر کمبو سینگل
۲۰
۱۷۳,۵۰۰ ۱۳۸,۸۰۰ تومان

چیلی برگر کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشاب...
چیلی برگر کمبو دبل
۲۰
۲۱۳,۰۰۰ ۱۷۰,۴۰۰ تومان

ماشروم برگر کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، ن...
ماشروم برگر کمبو سینگل
۲۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده،نوش...
ماشروم برگر کمبو دبل
۲۰
۲۱۳,۰۰۰ ۱۷۰,۴۰۰ تومان

پپرونی برگر کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
پپرونی برگر کمبو سینگل
۲۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۷,۶۰۰ تومان

پپرونی برگر کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
پپرونی برگر کمبو دبل
۲۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۶۶,۴۰۰ تومان

رویال برگر کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ...
رویال برگر کمبو سینگل
۲۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۴۲,۴۰۰ تومان

رویال برگر کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ ...
رویال برگر کمبو دبل
۲۰
۲۱۳,۰۰۰ ۱۷۰,۴۰۰ تومان

رویال برگر چیلی کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به ه...
رویال برگر چیلی کمبو سینگل
۲۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۴۲,۴۰۰ تومان

رویال برگر چیلی کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب ...
رویال برگر چیلی کمبو دبل
۲۰
۲۱۴,۰۰۰ ۱۷۱,۲۰۰ تومان

میکس برگر کمبو سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، ن...
میکس برگر کمبو سینگل
۲۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۴۲,۴۰۰ تومان

میکس برگر کمبو دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
میکس برگر کمبو دبل
۲۰
۲۱۳,۰۰۰ ۱۷۰,۴۰۰ تومان

چیکن برگر کمبو سینگل

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
چیکن برگر کمبو سینگل
۲۰
۱۶۶,۰۰۰ ۱۳۲,۸۰۰ تومان

چیکن برگر کمبو دبل

۳۲۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
چیکن برگر کمبو دبل
۲۰
۲۰۲,۰۰۰ ۱۶۱,۶۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی کمبو سینگل

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
چیکن برگر چیلی کمبو سینگل
۲۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۳۳,۶۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی کمبو دبل

۳۲۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
چیکن برگر چیلی کمبو دبل
۲۰
۲۰۳,۰۰۰ ۱۶۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۲۰
۱۳۱,۵۰۰ ۱۰۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۲۰
۱۱۹,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۲۰
۱۰۹,۰۰۰ ۸۷,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ ورق ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)
۲۰
۱۰۱,۰۰۰ ۸۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ(نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۲۰
۱۲۹,۵۰۰ ۱۰۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۲۰
۱۲۳,۰۰۰ ۹۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۲۰
۱۱۷,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۲۰
۱۰۷,۰۰۰ ۸۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۴ ورق ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۲۰
۹۸,۰۰۰ ۷۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۲۰
۸۹,۰۰۰ ۷۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۲۰
۸۹,۰۰۰ ۷۱,۲۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۱۷۱,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو پیچ، ۳ تکه فیله مرغ گریل، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل
۲۰
۹۹,۵۰۰ ۷۹,۶۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه، خیار، ژامبون خرد شده، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا رنده شده، سس مخصوص
سالاد هات
۲۰
۶۲,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم بنفش، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۲۰
۴۷,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب
سالاد کلم
۲۰
۳۴,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۲۰
۵۶,۵۰۰ ۴۵,۲۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی پنیر
۲۰
۷۴,۰۰۰ ۵۹,۲۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ژامبون (دو نفره)
سیب زمینی ویژه
۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

۱۵۰ گرم چیپس، پنیر پیتزا
ناچو (چیپس و پنیر)
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

۵ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر پیتزا مخصوص
نان سیر
۲۰
۵۸,۵۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ تا ۱۰عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۱۲,۰۰۰ تومان

اورنجینا

۳۳۰ میلی لیتر
اورنجینا
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان