جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (پاسداران)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص هات
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص هات
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی،قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا پارامیس

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴*۱ (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، ترکیب پیتزاهای رست بیف، چیکن، سیسیلی، پپرونی
پیتزا 4*1 (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا استیک (پنجره ای)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص هات
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی ،قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا پارامیس (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سیسیلی (پنجره ای)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سیر (پنجره ای)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی، برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ(نان باگت)

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

ژامبون مرغ، گوشت کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۳ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ میکس ژامبون سرد (نان باگت)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سیسیلی (نان مخصوص)

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ سیسیلی (نان مخصوص)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ ۲ تکه

۲ تکه سوخاری ران یا سینه سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
مرغ 2 تکه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ ۳ تکه

۳ تکه مرغ سوخاری ران یا سینه سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
مرغ 3 تکه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

۸ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲-۱۴ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

۱۵۰ گرم چیپس خلالی، پنیر
ناچو (چیپس و پنیر)
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو،۲ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم بنفش، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان