جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% گوشت و مرغ، سوسیس، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

با قارچ و پنیر

۶۳,۰۰۰ تومان

معمولی

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، کالباس مخصوص پپرونی، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت، مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل، ذرت
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر مخصوص
پیتزا استیک

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا قارچ و ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر مخصوص پانا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا قارچ و ژامبون مرغ آمریکایی

مینی

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا امربکایی سس مخصوص پانا گوشت راسته گوساله رسبیف مزه دار شده قارچ پنیر مخصوص پانا فلفل ذرت
پیتزا رست بیف

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

خمیر پیتزا امریکایی سس مخصوص گوشت راسته معزه دار شده ریش ریش شده قارچ پنیر مخصوص پاناذرت وفلفل دلمه
پیتزا رست بیف خانواده
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پانا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص پانا

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% گوشت و مرغ، سوسیس، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، کالباس مخصوص پپرونی، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت، مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل، ذرت
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر چدار، قارچ، مزه دار شده، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، پنیر مخصوص پانا
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، قارچ مزه دار شده، ففل دلمه، پنیر مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، قارچ مزه دار شده، فلفل دلمه، سوسیس هات داگ، پنیر مخصوص پانا
پیتزا قارچ و سوسیس

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و زبان

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، زبان گوساله طعم دار شده با ادویه مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل، ذرت
پیتزا قارچ و زبان

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر مخصوص
پیتزا استیک

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا ویژه

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

یک

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا قارچ و ژامبون گوشت

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر مخصوص پانا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا قارچ و ژامبون مرغ

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ مزه دار شده، پنیر مخصوص پانا، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا یونانی
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا
۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۶۰ درصد گوشت گوساله مزه دار شده، گوجه، خیارشور، کاهو
همبرگر مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

۶۰ درصد گوشت گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
همبرگر با قارچ و پنیر
۶۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲عدد همبرگر مخصوص، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲عدد همبرگر مخصوص، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیار شور، کاهو
دوبل برگر با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر مخصوص، پنیر گودا، کوجه، خیار شور، کاهو
چیز برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر مخصوص، قارچ مزه دار شده، گوجه، خیار شور، کاهو
قارچ برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر مخصوص، قارچ مزه دار شده، ژامبون، پنیر گودا، کوجه، خیار شور، کاهو
رویال برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

فیله مرغ مزه دار شده، پنیر گودا، گوجه، خیار شور، کاهو
مرغ برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

دوبل مرغ برگر

فیله مرغ دوبل، پنیر گودا، قارچ مزه دار شده، کوجه، خیار شور، کاهو
دوبل مرغ برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ پرس مخصوص پانا

همبرگر مخصوص، فیله مرغ مزه دار شده، پنیر گودا، قارچ مزه دار شده، سب زمینی، گوجه و خیار شور به صورت پرسی
ساندویچ پرس مخصوص پانا
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

هات داگ مخصوص مفیدان یا گوشت ایران، گوجه و خیار شور، کاهو
ساندویچ هات داگ معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ مخصوص مفیدان یا گوشت ایران، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ مزه دار شده، پنیر مخصوص، گوجه و خیار شور، کاهو
ساندویچ هات رویال
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل معمولی

کوکتل گوشت مفیدان یا گوشت ایران، گوجه، خیار شور، نان باکت فرانسه
ساندویچ کوکتل معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری با پنیر و قارچ

ساندویچ کوکتل تنوری با پنیر و قارچ
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

معمولی

۵۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

ساندویچ زاپاتا
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

ساندویچ کراکف
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت با سس قارچ

ساندویچ استیک گوشت با سس قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با سس قارچ

ساندویچ فیله مرغ با سس قارچ
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه پانا

ساندویچ هات داگ ویژه پانا
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با سس قارچ

ساندویچ رست بیف با سس قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ با قارچ و پنیر
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت با قارچ و پنیر
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه ران مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، یک عدد نان باگت
مرغ سوخاری (دو تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه
مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۳ تکه فیله مرغ مرینت شده، سیب زمینی، نان، گوجه و خیار شور
فیله سوخاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۴۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

یک نفره
سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان اضافه

یک عدد نان فرانسوی
نان اضافه
۸,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

سس تک نفره
سس کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند

سس تک نفره
سس کچاپ تند
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

سس تک نفره
سس فرانسوی
۲,۵۰۰ تومان

سس مایونز

سس تک نفره
سس مایونز
۲,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس تک نفره
سس سیر
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ سنتی کوچک
۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان