جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های شیراز

پیتزا پیتزا پارسیان (ستارخان)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، پپرونی، ذرت، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۶۳,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن ۹۷% فرانسوی، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن آمریکایی

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (دور خمیر با مواد میانی پنیر و خامه و کنجد و سیاه دانه)
پیتزا استاف کراست آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (متوسط)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلوز چیز لاور ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص چیز لاور، پپرونی، بیکن، پنیر گودا، پنیر موزارلا، کنجد و سیاه دانه (خمیر به صورت رول شده)
کلوز چیز لاور ایتالیایی (متوسط)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا فیلتو ایتالیایی (متوسط)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک تند ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا استیک تند ایتالیایی (متوسط)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (متوسط)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، بیکن ۹۷% فرانسوی، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن ایتالیایی (متوسط)
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (متوسط)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گارلیک چیکن ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، روغن سیر، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گارلیک چیکن ایتالیایی (متوسط)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا استیک تند آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا استیک تند آمریکایی (یک نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا استیک آمریکایی (یک نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسج آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس فرانکفورتر، کراکف، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ساسج آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون بیکن، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (دور خمیر با مواد میانی پنیر و خامه و کنجد و سیاه دانه)
پیتزا استاف کراست آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استراگانف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا استراگانف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۷۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۳۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، پپرونی، ذرت، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۶۳,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۶۳,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، تن ماهی، پیاز، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا دریایی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۱۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتیمتری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

پنینی هات داگ پانزراتی

هات داگ رول شده در خمیر با کنجد و سیاه دانه، چیپس، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پنینی هات داگ پانزراتی
۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ ساننتی متری، سیر تازه، پنیر پیتزا
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی خلال

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی خلال
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسکینی

سیب زمینی سرخ کرده خرد شده با پوست (یک نفره)
سیب زمینی اسکینی
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه

ژامبون مرغ، کاهو، ذرت، زیتون، سس مخصوص پیتزا
سالاد ویژه
۶۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان