جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کافه رئیس (پارک پرنس)

پر‌طرفدارها

آمریکانو

آمریکانو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۴۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

اسپرسو، شیر، فوم شیر
کاپوچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۲,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۷,۰۰۰ تومان

رئیس لاته

لاته، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

پودر شکلات، شیر
هات چاکلت

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

چای ماسالا

پودر چای ماسالا , شیر
چای ماسالا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

کافه رئیس

آمریکانو، شیر عسل مخصوص رییس
کافه رئیس

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۱,۰۰۰ تومان

آیس لاته

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، یخ
آیس لاته
۵۵,۰۰۰ تومان

قهوه ایلی

کاپوچینو ایلی

کاپوچینو ایلی
۷۰,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو ایلی

رییس کاپوچینو ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو ایلی

کارامل ماکیاتو ایلی
۷۲,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو ایلی

هیزل ماکیاتو ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

موکاچینو ایلی

موکاچینو ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندق ایلی

موکا شکلات فندق ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

کافه موکا ایلی

کافه موکا ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

موکا فندق ایلی

موکا فندق ایلی
۸۴,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم ایلی

موکا آیریش کریم ایلی
۸۴,۰۰۰ تومان

دارچین لاته ایلی

دارچین لاته ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو ایلی

دارچین کاپوچینو ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین ایلی

رییس لاته دارچین ایلی
۷۵,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو دارچین ایلی

رییس کاپوچینو دارچین ایلی
۷۵,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی ایلی

کافه دارچینی ایلی
۸۵,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو ایلی

دارچین کارامل ماکیاتو ایلی
۷۳,۰۰۰ تومان

دارچین موکا ایلی

دارچین موکا ایلی
۷۷,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین ایلی

لاته زنجبیل عسل دارچین ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل ایلی

موکا زنجبیل ایلی
۷۹,۰۰۰ تومان

آمریکانو ایلی

آمریکانو ایلی
۶۵,۰۰۰ تومان

کافی رییس ایلی

کافی رییس ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

کافه لاته ایلی

کافه لاته ایلی
۷۰,۰۰۰ تومان

رییس لاته ایلی

رییس لاته ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

کورتادو ایلی

کورتادو ایلی
۷۵,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو ایلی

کارامل کورتادو ایلی
۷۷,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو ایلی

رییس کورتادو ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو ایلی

وانیل کورتادو ایلی
۷۷,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو ایلی

دارچین کورتادو ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو ایلی

دارچین عسل کورتادو ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو ایلی

شکلات کورتادو ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

آیس کافه رییس ایلی

آیس کافه رییس ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو ایلی

آیس آمریکانو ایلی
۶۵,۰۰۰ تومان

آیس لاته ایلی

آیس لاته ایلی
۷۰,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته ایلی

آیس رییس لاته ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو ایلی

آیس کارامل ماکیاتو ایلی
۷۲,۰۰۰ تومان

آیس موکا ایلی

آیس موکا ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا ایلی

موکا نوتلا ایلی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

لاته شیربادام ایلی

لاته شیربادام ایلی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو شیربادام ایلی

هیزل ماکیاتو شیربادام ایلی
۱۱۱,۰۰۰ تومان

کاپوچینو شیربادام ایلی

کاپوچینو شیربادام ایلی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو شیربادام ایلی

کارامل ماکیاتو شیربادام ایلی
۱۰۷,۰۰۰ تومان

موکاچینو شیربادام ایلی

موکاچینو شیربادام ایلی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

موکا فندق شیربادام ایلی

موکا فندق شیربادام ایلی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم شیربادام ایلی

موکا آیریش کریم شیربادام ایلی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین شیربادام ایلی

لاته زنجبیل عسل دارچین شیربادام ایلی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

دارچین لاته شیربادام ایلی

دارچین لاته شیربادام ایلی
۱۰۶,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی شیربادام ایلی

کافه دارچینی شیربادام ایلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دارچین موکا شیربادام ایلی

دارچین موکا شیربادام ایلی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو شیربادام ایلی

شکلات کورتادو شیربادام ایلی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو شیربادام ایلی

دارچین عسل کورتادو شیربادام ایلی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

کافه موکا شیربادام ایلی

کافه موکا شیربادام ایلی
۱۱۱,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندق شیربادام ایلی

موکا شکلات فندق شیربادام ایلی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا شیربادام ایلی

موکا نوتلا شیربادام ایلی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل شیربادام ایلی

موکا زنجبیل شیربادام ایلی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو شیربادام ایلی

دارچین کاپوچینو شیربادام ایلی
۱۰۶,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو دارچین شیربادام ایلی

رییس کاپوچینو دارچین شیربادام ایلی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو شیربادام ایلی

دارچین کارامل ماکیاتو شیربادام ایلی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو شیربادام ایلی

رییس کورتادو شیربادام ایلی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو شیربادام ایلی

دارچین کورتادو شیربادام ایلی
۱۱۱,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو شیربادام ایلی

رییس کاپوچینو شیربادام ایلی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

رییس لاته شیربادام ایلی

رییس لاته شیربادام ایلی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیربادام ایلی

آیس لاته شیربادام ایلی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو شیربادام ایلی

آیس کارامل ماکیاتو شیربادام ایلی
۱۰۷,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته شیربادام ایلی

آیس رییس لاته شیربادام ایلی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

آیس موکا شیربادام ایلی

آیس موکا شیربادام ایلی
۱۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

پنینی مرغ و قارچ

پنینی مرغ و قارچ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پنینی مرغ و اسفناج

پنینی مرغ و اسفناج
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

سبزی کوکو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
ساندویچ کوکو سبزی
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن الفردو

مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، سس آلفردو، پیاز کاراملی، نان سبوس دار
ساندویچ چیکن الفردو
۱۱۴,۰۰۰ تومان

تست

لقمه کره بادام زمینی عسل

نان لقمه جو دوسر - کره بادام زمینی - عسل
لقمه کره بادام زمینی عسل
۶۵,۰۰۰ تومان

سیمیت

سیمیت پنیر و گردو

نان سیمیت، پنیر خامه ای، گردو
سیمیت پنیر و گردو
۸۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بوقلمون

نان سیمیت، بوقلمون فرآوری شده، پنیر گودا
سیمیت بوقلمون
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سیمیت ژامبون بره

نان سیمیت، بره فراوری شده، پنیر گودا
سیمیت ژامبون بره
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بره و بوقلمون

نان سیمیت، بره فراوری شده، بوقلمون فراوری شده، پنیر گودا
سیمیت بره و بوقلمون
۱۰۵,۰۰۰ تومان

شیر بادام

شیر بادام عسل دارچین

شیر بادام، عسل، دارچین
شیر بادام عسل دارچین
۷۰,۰۰۰ تومان

هات چاکلت شیر بادام

پودر شکلات , شیر بادام
هات چاکلت شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل شیر بادام

پودر شکلات , زنجبیل , شیر بادام
هات چاکلت زنجبیل شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

کافه لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کمی فوم شیر
 کافه لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، سس کارامل، سس شکلات فندوق
هیزل ماکیاتو شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

کاپوچینو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر
کاپوچینو شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

موکاچینو شیر بادام

شکلات، اسپرسو، شیر بادام ، فوم شیر
موکاچینو شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

موکا فندق شیر بادام

شکلات، طعم دهنده فندق، اسپرسو، شیر بادام، خامه، دارچین
موکا فندق شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم شیر بادام

شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر بادام،دارچین
موکا آیریش کریم شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کمی فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

دارچین لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین لاته شیر بادام
۹۱,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، شیر عسل، دارچین
رییس لاته دارچین شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی شیر بادام

طعم دهنده، اسپرسو، شیر بادام، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی شیر بادام
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دارچین موکا شیر بادام

شکلات، اسپرسو، شیر بادام، دارچین، خامه
دارچین موکا شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،سس شکلات
شکلات کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو، شیر بادام، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،وانیل
وانیل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،دارچین ، عسل
دارچین عسل کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

کافه موکا شیر بادام

شکلات، اسپرسو، شیر بادام، خامه
کافه موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی شیر بادام

شکلات فندقی،اسپرسو،شیر بادام،خامه
موکا شکلات فندقی شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا شیر بادام

نوتلا، اسپرسو، شیر بادام، خامه
موکا نوتلا شیر بادام
۱۲۰,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل شیر بادام

اسپرسو، شکلات، شیر بادام، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل شیر بادام
۹۹,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو شیر بادام

اسپرسو،شیر بادام،فوم شیر،دارچین
دارچین کاپوچینو شیر بادام
۹۱,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو دارچین شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، شیرعسل، دارچین
رییس کاپوچینو دارچین شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، دارچین، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۳,۰۰۰ تومان

کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیر بادام ،کمی فوم شیر
کورتادو شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر عسلی مخصوص رییس ،شیر بادام
رییس کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو شیر بادام

دارچین کورتادو شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

شیر بادام

شیر بادام
۴۵,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو شیر بادام

کاپوچینو، شیر عسل مخصوص رییس
رییس کاپوچینو شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

رییس لاته شیر بادام

لاته، شیر عسل مخصوص رییس
رییس لاته شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، یخ
آیس لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، شیر عسلی مخصوص رییس ، یخ
آیس رییس لاته شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

آیس موکا شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، شکلات، یخ
آیس موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

لاته فندق شیربادام

لاته فندق شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

لاته وانیل شیربادام

لاته وانیل شیربادام
۹۲۰,۰۰۰ تومان

لاته کارامل شیربادام

لاته کارامل شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو شیربادام

فندق کورتادو شیربادام
۹۷,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی کورتادو شیربادام

شکلات فندقی کورتادو شیربادام
۱۰۲,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو شیربادام

نوتلا کورتادو شیربادام
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قهوه رییس

کافه لاته لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

شیر، دبل اسپرسو، فوم شیر
کافه لاته لیوان بزرگ (330 میلی لیتر)
۵۵,۰۰۰ تومان

کافه لاته لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

شیر، دبل اسپرسو، فوم شیر
کافه لاته لیوان کوچک (220 میلی لیتر)
۵۰,۰۰۰ تومان

موکاچینو لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

شیر، شکلات، دبل اسپرسو، فوم شیر
موکاچینو لیوان بزرگ (330 میلی لیتر)
۵۹,۰۰۰ تومان

موکاچینو لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

شیر، شکلات، اسپرسو، فوم شیر
موکاچینو لیوان کوچک (220 میلی لیتر)
۵۴,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

اسپرسو، شیر، فوم شیر
کاپوچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

رئیس کاپوچینو

کاپوچینو، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس کاپوچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۲,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۷,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، سس کارامل، سس شکلات فندق
هیزل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۱,۰۰۰ تومان

موکا چینو

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، فوم شیر
موکا چینو
۵۹,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی

شکلات فندقی، اسپرسو ، شیر ، خامه
موکا شکلات فندقی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۸,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۳,۰۰۰ تومان

کافه موکا

شکلات، اسپرسو، شیر، خامه
کافه موکا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۱,۰۰۰ تومان

موکا فندقی

شکلات، طعم دهنده فندق، اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا فندقی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۹,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم

شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا آیریش کریم

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۹,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

پودر شکلات، شیر
هات چاکلت

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل

پودر شکلات، شیر، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۰,۰۰۰ تومان

دارچین لاته

اسپرسو، شیر، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، دارچین
دارچین کاپوچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

رئیس لاته دارچین

اسپرسو، شیر، شیر عسلی، دارچین
رئیس لاته دارچین

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۰,۰۰۰ تومان

رئیس کاپوچینو دارچین

اسپرسو، شیر، فوم شیر، شیر عسلی، دارچین
رئیس کاپوچینو دارچین

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۰,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی

طعم دهنده اسپرسو، شیر، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۰,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل، دارچین
دارچین کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۳,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۸,۰۰۰ تومان

دارچین موکا

شکلات، اسپرسو، شیر، دارچین، خامه
دارچین موکا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۲,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچینی

اسپرسو، شیر، کمی فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچینی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل

اسپرسو، شکلات، شیر، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۴,۰۰۰ تومان

آمریکانو

آمریکانو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۴۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

کافی کریم

آمریکانو، خامه
کافی کریم

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۴۹,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

کافه رئیس

آمریکانو، شیر عسل مخصوص رییس
کافه رئیس

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

رئیس لاته

لاته، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر
کورتادو
۶۰,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو

دبل ریسترتو، شیر عسلی مخصوص رییس، شیر، کمی فوم شیر
رییس کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، وانیل
وانیل کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین کورتادو
۶۱,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، دارچین، عسل
دارچین عسل کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، سس شکلات
شکلات کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو

فندق کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو

نوتلا کورتادو
۷۵,۰۰۰ تومان

شیر عسل دارچین

۳۳۰ میلی لیتر
شیر عسل دارچین

لیوان بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۳۵,۰۰۰ تومان

شیر گرم

شیر گرم
۲۰,۰۰۰ تومان

لاته فندق

۳۳۰ میلی لیتر
لاته فندق

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۲,۰۰۰ تومان

لاته وانیل

۳۳۰ میلی لیتر
لاته وانیل

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۲,۰۰۰ تومان

لاته کارامل

۳۳۰ میلی لیتر
لاته کارامل

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۲,۰۰۰ تومان

قهوه سرد

آیس لاته فندق

آیس لاته فندق
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس لاته کارامل

آیس لاته کارامل
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس لاته وانیل

آیس لاته وانیل
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس کافه رییس

آمریکانو، شیر، عسل مخصوص رییس، یخ
آیس کافه رییس
۵۶,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو

۳۰۰ میلی لیتر، آمریکانو، یخ
آیس آمریکانو
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس لاته

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، یخ
آیس لاته
۵۵,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته

۳۰۰ میلی لیتر، یک شات اسپرسو، شیر و عسل، شیر، یخ
آیس رییس لاته
۵۹,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس موکا

۳۰۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، یخ
آیس موکا
۶۱,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک فرنچ وانیل

بستنی فرنچ، وانیل، شیر
میلک شیک فرنچ وانیل
۵۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک قهوه

بستنی وانیل، قهوه
میلک شیک قهوه
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندقی

بستنی، کمی شیر ، شکلات فندقی
میلک شیک شکلات فندقی
۶۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندقی موز

بستنی ، کمی شیر، شکلات فندقی، موز
میلک شیک شکلات فندقی موز
۷۲,۰۰۰ تومان

میلک شیک بادام زمینی

بستنی وانیل، کره بادام زمینی، شیر
میلک شیک بادام زمینی
۶۹,۰۰۰ تومان

اسموتی

اسموتی لایم لمون

لیمو ترش تازه، پوست لیمو، یخ
اسموتی لایم لمون
۴۸,۰۰۰ تومان

اسموتی استرابری کراش

توت فرنگی تازه، یخ
اسموتی استرابری کراش
۸۹,۰۰۰ تومان

اسموتی لمون استرابری

توت فرنگی، لیمو، یخ
اسموتی لمون استرابری
۹۲,۰۰۰ تومان

منو نوتلا

موکا نوتلا

نوتلا، اسپرسو، شیر، خامه
موکا نوتلا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا

بستنی وانیل، نوتلا، شیر
میلک شیک نوتلا
۸۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا موز

بستنی وانیل، نوتلا، موز
میلک شیک نوتلا موز
۹۴,۰۰۰ تومان

تست نوتلا

نان تست، نوتلا
تست نوتلا
۸۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات

عرق نعناع لیمو عسل

۳۰۰ میلی لیتر
عرق نعناع لیمو عسل
۴۰,۰۰۰ تومان

خاکشیر

۳۰۰ میلی لیتر، خاکشیر، نعناع، عسل، لیمو
خاکشیر
۴۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی

۳۰۰ میلی لیتر، تخم شربتی، عرق نعناع زعفرانی
تخم شربتی
۴۰,۰۰۰ تومان

چای

چای ماسالا

پودر چای ماسالا , شیر
چای ماسالا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

کوکی

کوکی بادام زمینی شکلاتی

کوکی بادام زمینی شکلاتی

دانه ای

۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی براونی با تکه شکلات

کوکی براونی با تکه شکلات

دانه ای

۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی براونی

کوکی براونی

دانه ای

۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی زنجبیلی

کوکی زنجبیلی

دانه ای

۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی کرنبری

کوکی کرنبری

دانه ای

۲۴,۰۰۰ تومان

شیرینی

شیرینی اکلر شکلات

شیرینی اکلر شکلات
۶۰,۰۰۰ تومان

گرانولا بادامی

جو دو سر بادام، بادام زمینی، کنجد، تخم کتان، تخمه آفتابگردان، کره بادام زمینی، عسل، خرما، روغن نارگیل، بدون شکر
گرانولا بادامی
۹۰,۰۰۰ تومان

استیکیبان

یک اسلایس
استیکیبان
۶۰,۰۰۰ تومان

موس کیک شکلات

یک عدد
موس کیک شکلات
۶۴,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت

یک عدد
کیک ردولوت
۶۴,۰۰۰ تومان

پای سیب

یک اسلایس
پای سیب
۱۷,۰۰۰ تومان

کیک هویج ساده

یک عدد
کیک هویج ساده
۶۴,۰۰۰ تومان

شیرینی دینیش

یک عدد
شیرینی دینیش
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجه خرسی

یک عدد
شیرینی پنجه خرسی
۵۴,۰۰۰ تومان

چاکلت توییست

یک عدد
چاکلت توییست
۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات رییس

شکلات رییس
۳,۵۰۰ تومان