جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

یک نفره

۲۰
۹۱,۰۰۰ ۷۲,۸۰۰ تومان

کوچک

۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

یک نفره

۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

کوچک

۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۲۰
۱۵۴,۰۰۰ ۱۲۳,۲۰۰ تومان

کوچک

۲۰
۱۱۲,۰۰۰ ۸۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه و خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

یک نفره

۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

کوچک

۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان مخصوص

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، پنیر، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان مخصوص

کوچک

۲۰
۱۰۴,۰۰۰ ۸۳,۲۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۱۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

یک نفره

۲۰
۷۶,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

کوچک

۲۰
۶۲,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیکن بره (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن بره (سرد)

کوچک

۲۰
۷۶,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۰۴,۰۰۰ ۸۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ هالو چیز کن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شم...
ساندویچ هالو چیز کن (سرد)

کوچک

۲۰
۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۱۴,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به...
ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

کوچک

۲۰
۱۲۴,۰۰۰ ۹۹,۲۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

یک نفره

۲۰
۷۶,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

کوچک

۲۰
۶۲,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه و خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۹۱,۰۰۰ ۷۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

کوچک

۲۰
۱۱۲,۰۰۰ ۸۹,۶۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۵۴,۰۰۰ ۱۲۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان ۹۸

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان 98

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان مخصوص

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، پنیر، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان مخصوص

کوچک

۲۰
۱۰۴,۰۰۰ ۸۳,۲۰۰ تومان

یک نفره

۲۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۱۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط یک نفره (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخلوط یک نفره (سرد)
۲۰
۹۲,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰ تومان

سالاد

سالاد سوییسی

سیب زمینی، ماست، پیازچه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس
سالاد سوییسی
۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲۰
۹,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰
۹,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

زیرو

۲۰
۹,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۲۰
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان

زیرو

۲۰
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲۰
۹,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

آب معدنی کوچک رنگی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک رنگی
۲۰
۷,۰۰۰ ۵,۶۰۰ تومان