جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ

یک نفره

۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت

یک نفره

۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

پیتزا ژامبون

یک نفره

۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

پیتزا زبان

یک نفره

۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان

پیتزا مرغ و زبان

یک نفره

۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

پیتزا مرغ و گوشت

یک نفره

۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

مک دونالد

مک دونالد
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر کینگ

برگر کینگ
۱۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر %۶۰

رویال برگر %60
۷,۵۰۰ تومان

بانی برگر %۶۰

بانی برگر %60
۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر %۶۰

چیز برگر %60
۷,۵۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

رویال برگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

بانی برگر مخصوص

بانی برگر مخصوص
۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر %۳۰

همبرگر %30
۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر %۳۰

رویال برگر %30
۶,۰۰۰ تومان

بانی برگر %۳۰

بانی برگر %30
۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر %۳۰

چیز برگر %30
۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر %۳۰

دوبل برگر %30
۷,۵۰۰ تومان

دوبل برگر %۶۰

دوبل برگر %60
۱۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دوبل برگر مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زاپاتا

ساندویچ زاپاتا
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه مخصوص %۷۰

ساندویچ کباب لقمه مخصوص %70
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه قارچ و پنیر ویژه

ساندویچ کباب لقمه قارچ و پنیر ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک رویال

ساندویچ استیک رویال
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و پنیر
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و گوشت و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و گوشت و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و مرغ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری قارچ و مرغ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر ویژه

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر ویژه
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر ویژه

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر ویژه
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس آلمانی قارچ و پنیر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و پنیر

ساندویچ قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط سوسیس سیب زمینی

ساندویچ مخلوط سوسیس سیب زمینی
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط سوسیس سیب زمینی قارچ و پنیر

ساندویچ مخلوط سوسیس سیب زمینی قارچ و پنیر
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط سوسیس سیب زمینی و مرغ

ساندویچ مخلوط سوسیس سیب زمینی و مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری قارچ و پنیر

ساندویچ بندری قارچ و پنیر
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری و قارچ و پنیر تنوری

ساندویچ بندری و قارچ و پنیر تنوری
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و گوشت

ساندویچ قارچ و گوشت
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و گوشت و پنیر

ساندویچ قارچ و گوشت و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و مرغ

ساندویچ گوشت و مرغ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و گوشت و مرغ و پنیر

ساندویچ قارچ و گوشت و مرغ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و مرغ

ساندویچ قارچ و مرغ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و مرغ و پنیر

ساندویچ قارچ و مرغ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و زبان

ساندویچ مرغ و زبان
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان و قارچ

ساندویچ زبان و قارچ
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ زبان و قارچ و پنیر

ساندویچ زبان و قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

ساندویچ مغز و زبان
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل و جگر مرغ

ساندویچ دل و جگر مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک قارچ و پنیر

ساندویچ کالباس خشک قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۴,۵۰۰ تومان

سون آپ

۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای عالیس

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای عالیس

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ

هلو

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

هلو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان