جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های خمینی شهر

پیتزا پیتزا پارسیان (خمینی شهر)

پیتزا آمریکایی

پیتزا ایتالیایی شش نفره(۵۵سانتی متری)

خمیر پیتزای ایتالیایی، ۴ نوع پیتزای مرغ، قارچ، گوشت و قارچ، کالباس مرغ، پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتالیایی شش نفره(55سانتی متری)
۴۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس پپرونی ، ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، پنیر، سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۹۴,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۳۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالباس مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا کالباس مرغ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۱۳,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۹۳,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

بیکن گوشت ۹۷ درصد، پنیر، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۳۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۲۰۳,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس گوشت

پیتزا میکس گوشت

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۳۰۶,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۱,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ فیله سوخاری

۲عددفیله سوخاری.کاهو.خیارشور.گوجه.سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۳۰گرم گوشت گوساله، نان مک، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۳۰ گرم گوشت گوساله، نان، پنیر، خیارشور، گوجه
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۲ عدد فیله سوخاری .سیب زمینی، نان، سالاد، کلم، سس
فیله استریپس

دو تکه

۷۰,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالادکلم کوچک

کلم وهویج خردشده .سس مخصوص
سالادکلم کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

کاهو .سینه مرغ ریش شده.ذرت.زیتون. سس مخصوص
سالاد مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه پیتزا پیتزا

کاهو، ژامبون، ذرت، زیتون، سس سالاد (یک نفره)
سالاد ویژه پیتزا پیتزا
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۹۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۷,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۶۵۰ تومان

هلو

۱۳,۶۵۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۵۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۹۵۰ تومان

هلو

۱۷,۹۵۰ تومان

استوایی

۱۷,۹۵۰ تومان

دوغ بطری کوچک خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان