جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۴۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۵۱,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۳۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۴۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وجتریا

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا وجتریا

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۳۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۳۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۴۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر ترکیبی، سس مخصوص سیر
پیتزا سیر و استیک

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۵۳,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۵۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۵۱,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۵۳,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۵۸,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱/۴ پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا استیک، ۱/۴ پیتزا چیکن، ۱/۴ پیتزا پپرونی
پیتزا چهار فصل

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۵۳,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا بیکن

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۴۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آیلند

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا آیلند

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۴۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی میت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا مولتی میت

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۴۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۵۲,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا اورجینال

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه بوقلمون، فیله گوساله، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا اورجینال

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۵۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۶۳,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس، کنجد، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا یونانی

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۴۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۴۷,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال استیک

سه نفره (۳۱ سانتیمتری)

۸۸,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی مخصوص آیلند چهار نفره (۳۵ سانتیمتری)

خمیر یونانی، گوشت گریل شده، مرغ گریل شده، بیکن، قارچ، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا یونانی مخصوص آیلند چهار نفره (35 سانتیمتری)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیزا

بدون خمیر، فیله مرغ سوخاری، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا چیزا
۴۲,۰۰۰ تومان

برگر

مگا ماشروم برگر

۲۸۰ گرم برگر گوشت دست ساز ذغالی، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
مگا ماشروم برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

سوپریم چیز

۲ عدد فیله مرغ کریسپی، ژامبون، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
سوپریم چیز
۳۲,۰۰۰ تومان

فیش برگر

یک عدد فیله ماهی تیلاپیا کریسپی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
فیش برگر
۳۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز ذغالی، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
ماشروم برگر
۳۴,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز ذغالی، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
هالوپینو برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

هالوپینو زینگر

۲ عدد فیله مرغ کریسپی، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
هالوپینو زینگر
۳۳,۰۰۰ تومان

مگا گریل چیکن برگر

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
مگا گریل چیکن برگر
۳۷,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

۱۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز ذغالی،کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
برگر ذغالی
۳۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیکن برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

۱۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز ذغالی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیز برگر ذغالی
۳۴,۰۰۰ تومان

ماشروم بیکن برگر

کالباس بیکن، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
ماشروم بیکن برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

مگا زینگر

۴ عدد فیله مرغ کریسپی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
مگا زینگر
۳۸,۰۰۰ تومان

مگا برگر

۲۸۰ گرم برگر گوشت دست ساز ذغالی، ۲ عدد فیله مرغ گریل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
مگا برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هالوچیز استیک

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هالوچیز استیک
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالو بیگ فیلت

۲ عدد فیله مرغ کریسپی، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هالو بیگ فیلت
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس
مرغ سوخاری (چهار تکه)
۵۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس
مرغ سوخاری (سه تکه)
۳۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس
مرغ سوخاری (دو تکه)
۳۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس
فیله استریپس
۴۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۰ تکه میگو سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس
میگو سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

ماهی سوخاری

۲ تکه فیله ماهی تیلاپیا، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس
ماهی سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری

۲ عدد فیله مرغ، یک عدد فیله ماهی، ۲ عدد بال سوخاری، ۳ عدد میگو سوخاری، ۳ عدد قارچ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ی...
بشقاب سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری (بزرگ)

۱۵ تکه بال سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس
بال سوخاری (بزرگ)
۴۹,۰۰۰ تومان

بال سوخاری (کوچک)

۶ تکه بال سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده
بال سوخاری (کوچک)
۲۲,۰۰۰ تومان

بال تند

۶ تکه بال سوخاری تند، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده
بال تند
۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا

چاینیز نودل

۵۰۰-۶۰۰ گرم، فتوچینی، سینه مرغ، سبزیجات
چاینیز نودل
۳۹,۰۰۰ تومان

تورینو

۵۰۰-۶۰۰ گرم، پنه، فیله گوشت، قارچ، جعفری، پنیر پارمزان، سیر، سس مخصوص
تورینو
۴۱,۰۰۰ تومان

میلانو

۵۰۰-۶۰۰ گرم، پنه، میگو، قارچ، جعفری، پنیر پارمزان، سیر، سس مخصوص
میلانو
۴۴,۰۰۰ تومان

آلفردو

۵۰۰-۶۰۰ گرم، پنه، سینه مرغ، قارچ، جعفری، پنیر پارمزان، سیر، سس مخصوص
آلفردو
۳۶,۰۰۰ تومان

فتوچینی

۵۰۰-۶۰۰ گرم، فتوچینی، سینه مرغ، قارچ، جعفری، پنیر پارمزان، سیر، سس مخصوص آلفردو
فتوچینی
۲۹,۰۰۰ تومان

لازانیا

۵۰۰-۶۰۰ گرم، لازانیا، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، سبزیجات معطر، ادویه مخصوص
لازانیا
۳۹,۰۰۰ تومان

پستو

۵۰۰-۶۰۰ گرم، پنه، سینه مرغ، قارچ، جعفری، پنیر پارمزان، سیر، سس پستو
پستو
۳۴,۰۰۰ تومان

بشقاب

استیک دزف النژ

۲۷۰ گرم فیله گوساله استوانه ای، سس درفه، سس هالوپینو
استیک دزف النژ
۸۲,۰۰۰ تومان

استاف کراست

دو خمیر کراکف پنیری، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، پنیر ترکیبی، کنجد
استاف کراست
۶۶,۰۰۰ تومان

استیک ایتالیایی

راسته گوساله ورقه شده، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پیاز
استیک ایتالیایی
۵۷,۰۰۰ تومان

چیکن باربکیو

فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، سس باربیکیو، قارچ، پنیر ترکیبی، زیتون، دلمه
چیکن باربکیو
۴۹,۰۰۰ تومان

دونی

گوشت چرخ کرده، پنیر ترکیبی، قارچ، سس مخصوص، پیاز، دلمه
دونی
۴۹,۰۰۰ تومان

مارگاریتا

گوجه گیلاسی، پنیر ترکیبی
مارگاریتا
۳۹,۰۰۰ تومان

تاچینو

فیله بوقلمون، قارچ، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون
تاچینو
۴۸,۰۰۰ تومان

تکس مکس

فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص، گوشت فیله ورقه شده گوساله، قارچ، پنیر ترکیبی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو
تکس مکس
۵۸,۰۰۰ تومان

پپرونی ایتالیایی

پپرونی، پنیر ترکیبی، قارچ
پپرونی ایتالیایی
۴۶,۰۰۰ تومان

رست بیف

گوشت رست شده گوساله، پنیر ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس آلفردو
رست بیف
۵۵,۰۰۰ تومان

کاپری

ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، قارچ
کاپری
۴۶,۰۰۰ تومان

استیک گاردن

۲۲۰ گرم فیله گوساله، پاستا، سس قارچ
استیک گاردن
۹۵,۰۰۰ تومان

بشقاب رژیمی

۵ عدد فیله مرغ گریل شده، سبزیجات پخار پز
بشقاب رژیمی
۵۹,۰۰۰ تومان

استیک فلفل

۲۲۰ گرم فیله گوساله، پاستا، سس فلفل، سس هالوپینو
استیک فلفل
۶۹,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

سبزیجات بخار پز، پاستا فتوچینی، آرتیشو، اسپارتاکوس
بشقاب سبزیجات
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

میگو اسکمپی

میگو، پاستا، سویا سس، سبزیجات، پنیر پارمزان
میگو اسکمپی
۷۹,۰۰۰ تومان

میگو سوته

میگو، پاستا، بلادی مری، سبزیجات، پنیر پارمزان
میگو سوته
۷۹,۵۰۰ تومان

پیش غذا

پنیر سوخاری

پنیر سوخاری شده
پنیر سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ تکه قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس سوخاری

سیب زمینی ورقه ایی سوخاری شده
چیپس سوخاری
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر (یک نفره)
سیب زمینی ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با پنیر

سیب زمینی تنوری، پنیر (یک نفره)
سیب زمینی تنوری با پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با سس آلفردو

سیب زمینی تنوری، پنیر، سس آلفردو (یک نفره)
سیب زمینی تنوری با سس آلفردو
۲۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتیمتری، سیر، پنیر
نان سیر
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۵۰۰ گرم سوپ جو
سوپ جو
۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد آیلند

کاهو، گوجه گیلاسی، کنجد، ذرت، خیار، سس سبز
سالاد آیلند
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۲ عدد فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار کریسپی

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، نان تست، سس سزار
سالاد سزار کریسپی
۲۹,۰۰۰ تومان

سزار پنج فیله

سالاد سزار، ۵ تکه فیله مرغ گریل شده
سزار پنج فیله
۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، ترشی کلم قرمز، هویج، ذرت
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

گاردن سالاد

کاهو، پیاز، زیتون، گوجه گیلاسی، روغن زیتون، سرکه بالزامیک، پنیر پیتزا
گاردن سالاد
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، خیار، زیتون، پنیر فتا، روغن زیتون، سرکه بالزامیک
سالاد یونانی
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس
سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای اف اس

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای اف اس

موهیتو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

سیب کیوی

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

بلوبری

۵,۰۰۰ تومان

سیب کیوی

۵,۰۰۰ تومان

کاکتوس موهیتو

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

استوایی

۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۷,۰۰۰ تومان

هلو

۷,۰۰۰ تومان

آناناس

۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی زالی

۲۶۰ میل لیتر
دوغ لیوانی زالی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

۰.۵ لیتر
دوغ بطری زالی
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

اضافات

نان باگت

نان باگت
۲,۰۰۰ تومان

نان بروتچن

نان بروتچن
۱,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۱,۰۰۰ تومان