نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

کالباس ۹۰% گوشت، کالباس ۹۰% مرغ، قارچ، اسلایس شده، پنیر، فلفل دلمه، زیتون اسلایس شده، سس
پیتزا مخصوص

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۴,۰۰۰ تومان

مینی

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، ژالاپینو، پنیر، سس
پیتزا پپرونی

یک نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

مینی

۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا مخلوط

خانواده

۷۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

مینی

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده گوساله، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا رست بیف

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس، گوجه، زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۵۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

مینی

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پپرونی ویژه مینی

پپرونی ۸۰% گوشت دودی، پنیر، سس، ژالوپینو
پیتزا پپرونی ویژه مینی
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

گوشت ریش، مرغ ریش، فلفل دلمه، پنیر، سس، قارچ
پیتزا گوشت و مرغ

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست چیکن

مرغ ریش شده، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا رست چیکن

مینی

۴۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص رومینا

بیکن گوشت، بیکن مرغ، مرغ ریش شده، کالباس لاکچری، پنیر، قارچ، سس
پیتزا مخصوص رومینا

مینی

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

بیکن گوشت، بیکن مرغ، مرغ ریش شده، پنیر، قارچ، سس
پیتزا اسپشیال

مینی

۵۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

استیک گوساله، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا استیک

مینی

۶۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، ژالاپینو، پنیر، سس
پیتزا پپرونی

مینی

۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس، گوجه، زیتون
پیتزا سبزیجات

مینی

۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده گوساله، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا رست بیف

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا مخلوط

مینی

۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

سوسیس کراکف، ژامبون، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا کراکف

مینی

۴۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پپرونی، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس
پیتزا سیسیلی

مینی

۴۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون اسلایس شده، سس
پیتزا بلونیز

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس ۹۰% گوشت، کالباس ۹۰% مرغ، قارچ، اسلایس شده، پنیر، فلفل دلمه، زیتون اسلایس شده، سس
پیتزا مخصوص

مینی

۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (استیک)

گوشت بوقلمون تکه ای، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا بوقلمون (استیک)

مینی

۵۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (رست)

گوشت بوقلمون ریش ریش شده، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا بوقلمون (رست)

مینی

۵۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم

پپرونی، گوشت چرخ کرده، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس
پیتزا سوپر سوپریم

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی

سالامی، گوشت چرخ شده، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس، زیتون اسلایس
پیتزا چیلی

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ویژه

پپرونی ۸۰% گوشت دودی، پنیر، سس، ژالوپینو
پیتزا پپرونی ویژه

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

بیکن گوشت، پنیر، قارچ، سس، فلفل دلمه ای اسلایس
پیتزا بیکن گوشت

یک نفره

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن مرغ

بیکن مرغ، پنیر، قارچ، سس، فلفل دلمه ای اسلایس
پیتزا بیکن مرغ

یک نفره

۶۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو

میگو، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر، سس
پیتزا میگو

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مجیک

اسپشیال، استیک، مرغ، پپرونی
پیتزا مجیک

یک نفره

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۴,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

۱۲۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، ژامبون، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
رویال برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

برگر

۱۲۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس
برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، کاهو، گوجه، خیارشور، سس، پنیر گودا ورقه ای
چیز برگر
۴۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۴۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
دوبل برگر
۵۹,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۴۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، کاهو، گوجه، خیارشور، سس، پنیر گودا ورقه ای
دوبل چیز برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

رومینا برگر

۱۵۰ گرم فیله مرغ، ۱۲۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا ورقه ای
رومینا برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۲۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله . گوسفند، کاهو، سس قارچ، پنیر گودا ورقه ای
ماشروم برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل ماشروم برگر

۲۴۰ گرم گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا ورقه ای
دوبل ماشروم برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

غول برگر

گوشت ریش ریش شده، پنیر مخصوص، گوشت ترکیبی گوساله و گوسفند، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
غول برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

فیله زغالی برگر

۱۵۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
فیله زغالی برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۲ تکه فیله استریپس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس، پنیر گودا ورقه ای
زینگر برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سرد

ساندویچ سرد
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

ساندویچ مرغ و قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کلاب

ساندویچ کلاب
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

ساندویچ بوقلمون
۴۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله ۲ تکه

فیله 2 تکه
۳۸,۰۰۰ تومان

فیله ۵ تکه

فیله 5 تکه
۶۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۳ تکه)

فیله استریپس (3 تکه)
۴۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۴ تکه)

فیله استریپس (4 تکه)
۵۹,۰۰۰ تومان

سبد کودک

یک عدد فیله سوخاری، قارچ، سیب زمینی، جایزه
سبد کودک
۴۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

سس سفید

سس سفید
۷۰۰ تومان

سس قرمز

سس قرمز
۵۰۰ تومان

ژله بستنی

ژله بستنی
۱۱,۰۰۰ تومان

تیرامیسو

تیرامیسو
۱۲,۰۰۰ تومان

لیوان یک بار مصرف

عددی
لیوان یک بار مصرف
۱۰۰ تومان

سالاد کلم کوچک

سالاد کلم کوچک
۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک پرس
قارچ سوخاری
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۳۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۸,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۹,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر هی دی خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان