غذا زباله نیست

کمپین مشترکی از اسنپ فود و سازمان ملل متحد

با راهکارهای جلوگیری از اتلاف غذا آشنا شوید