مرام نامه همکاری اختصاصی (ویژه) با اسنپ فود

با توجه به تفاهم نامه میان اسنپ فود و مدیران کسب و کارها، همکاری با اسنپ فود به هیچ عنوان .نافی حق همکاری با سایر سامانه ها نخواهد بود

رســتوران ها و تأمیـن کننـدگان اسـنپ فود می توانند بنا بـر اختیـــار خود و بدون هیچ اجبـاری از جانب اسنپ فود و صــرفا در راســتای منافـع خود مبنی بر ترجیــح همکاری با یک ســامانه به منظور تقویت هم افزایی و افزایـش تمـــرکز در عرصــه فروش آنلایــن غذا و در قبــال اخذ امتیازات و تخفیـفات ویــژه اعم از تخفیف در کمیسیون و تخفیف ریالی روی منو، تمام فضای فروش آنلاین رستوران یا فروشگاه .خود را به اسنپ فود واگذار نمایند

بر اســاس تفاهم نامه فی مابیــن مدیران محتــرم کسب و کارها مختــار خواهند بود در هر لحـظه نوع همکاری خود را تغییـر دهند و از تفاهم نامه ویژه خارج شوند. این مهم پس از بازپرداخت امتیازهای .مالی و عملکردی مقــدور خواهد بود